• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Стамбени послови
Евиденција скупштина/савета стамбених зграда Штампа
30. март 2011.

Одељење за имовинско-правне послове

 

Захтев за упис у евиденцију и издавање Уверења о конституисању Скупштине/Савета зграде и избору председника Скупштине/Савета зграде.

 

Потребна документација:
- Захтев за издавање Уверења о конституисању Скупштине/Савета зграде и избору председника у слободној форми, са назнаком на којој адреси се налази зграда за коју се формира Скупштина/Савет
- Одлуку или Записник о конституисању Скупштине/Савета зграде и избору председника која је потписана од стране више од половине власника станова са њиховим ЈМБГ (не старија од 6 месеци)
- Доказе о праву својине на свим становима који се налазе у згради за коју се оснива Скупштина/Савет (Лист непокретности који издаје Служба за катастар непокретности Младеновац или уговори о купопродаји станова)
- Доказ о уплати административних такси

Општинске административне таксе
- такса за Зaхтев: 290 динара
- такса за Уверење: 290 динара
рачун: 840-742251843-73
модела: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавање предмета:
Услужни центар

Телефон за информације: 8241-672

Радно време: 07.30-15.30