• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Грађевински послови
Спецификација објеката Штампа
30. март 2011.

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Потребна документација:
- Образац захтева
- Оригинал Копије плана парцеле са уцртаним објектом, не старија од 6 месеци,
- Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту (оригинал Власнички лист парцеле не старији од 6 месеци и друге потребне доказе у складу са чл. 135. Закона) и Уговор о откупу локала/стана/гаража и сл.
- Скица положаја зграде на парцели израђен и оверен од лиценцираног лица геодетске струке
- Скица положаја стана/локала/гараже и сл. у објекту израђен и оверен од стране лиценцираног лица геодетске струке
- Уговор о откупу локала/стана/гаража и сл.
- Доказ о уплати административних такси

Локална административна такса за подношење захтева
износ: 290 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Локална административна такса за подношење захтева
прималац: Општина Младеновац

Локална административна такса за издавање Спецификације (за један стан)
износ: 253,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Локална административна такса
прималац: Општина Младеновац

Локална административна такса за издавање Спецификације (од два до десет станова)
износ: 709,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Локална административна такса
прималац: Општина Младеновац

Локална административна такса за издавање Спецификације (преко десет станова)
износ: 1.418,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Локална административна такса
прималац: Општина Младеновац

НАПОМЕНА:
За  објекте који нису укњижени, доставити Употребну дозволу за објекат или Уверење о старости објекта

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693, 8241-674, 8241-680, 8241-676

Рад са странкама: 07.30-15.30