• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Лична стања грађана
Промена личног имена малолетног детета Штампа
30. март 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев за промену личног имена малолетног детета
- Извод из матичне књиге рођених за дете
- Уверење о држављанству за дете
- Доказ о пребивалиштву за родитеље и дете (издаје Полицијска управа за Град Београд, Љермонтовљева 12а)
- Пресуда о утврђивању/оспоравању очинства или записник о признавању очинства
- Изјава/сагласност родитеља за промену презимена
- Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца:
Услужни центар

Напомене:
- Документа се предају у оригиналу.
- Неопходно је лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену.

Републичка административна такса:
износ: 700 динара
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-693

Радно време са странкама: 07.30-15.30