Градска општина Младеновац
Председник Скупштине ГО Штампа
31. март 2011.

НАДЛЕЖНОСТИ : Председник Скупштине општине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, остварује сарадњу са председником Општине и Већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом ГО и Пословником.

 

Председник Скупштине општине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Скупштине општине може да буде на сталном раду у Општини.

 


Председник Скупштине ГО Младеновац:

 

220616-dvukadinovicДраган Вукадиновић

Рођен је 15. јуна 1958. године у Границама. Основну и средњу школу завршио је у Младеновцу.

Радио је у фирми "Електрошумадија" од 1979. до 1982. године, затим у ЈП "Железнице Србије", од 1982. до 1992, године, Самосталној занатској радњи "Електрометал", Границе од 1992. до 1993. године, а од 1993. године оснива приватну млекару у свом домаћинству у Границама, прво као радњу, а затим као предузеће ДОО где је 100% власник."Млекара Границе" је почела прераду са 50 литара млека, а данас прерађује 70 тона дневно.Тренутно запошљава 150 радника и дневно из производње изађе 15 врста производа.

Због квалитета и посебног укуса својих производа добија многобројне награде на сајмовима, које се односе на квалитет производа, дизајна и привредног успеха уопште, где је 2011. године, као најуспешнији привредник, добио титулу од Привредне коморе Града Београда - "Београдски победник".

Члан је Српске напредне странке.

 


 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 22. 06. 2016.