• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа
Управа Градске општине Младеновац Штампа
13. фебруар 2018.

 

За управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Већа, образује се Управа ГО, као јединствени орган.

 

Надлежности Управе Градске општине:
- припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Oпштине и Веће;
- извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Oпштине и Већа;
- решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Oпштине и Веће;
- доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Већу и Скупштини општине по потреби, а најмање два пута годишње.

Управом Градске општине руководи начелник. За начелника Управе може да буде постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника Управе поставља Веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Начелник за свој рад и рад Управе одговара Скупштини општине и Већу у складу са Статутом Општине и Одлуком о Управи Градске општине Младеновац.

 

Руководиоце организационих јединица у Управи распоређује начелник.

Организационе јединице Управе ГО Младеновац:
- Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање
- Одељење за општу управу
- Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор
- Одељење за инспекцијске послове и послове извршења                                                                                                                                          
- Одељење за друштвене делатности
- Служба за буџет и финансијске послове
- Служба за информатику и заједничке послове
- Служба за скупштинске послове
 

Извештај о раду управе Градске општине Младеновац за период 1.7.2015. - 31.12.2015. можете преузети овде.

Извештај о раду управе Градске општине Младеновац за период 01.01.2016. -  30.06.2016.можете преузети овде.