• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Локална самоуправа
Веће Градске општине Младеновац Штампа
31. март 2011.

020915-promo1

 

Веће Градске општине чине председник Општине, заменик председника Општине и 9 чланова које бира Скупштина општине на период од 4 године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине је и председник Већа. Заменик председника Општине је члан Већа по функцији. Кандидате за чланове Већа предлаже кандидат за председника Општине.

Чланови Већа не могу истовремено да буду и одборници, а могу да буду задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. Одборнику који буде изабран за члана Већа престаје одборнички мандат. Чланови Већа могу да буду на сталном раду у Општини.

 

Надлежности Већа:
- предлаже Статут Општине, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
- доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
- врши надзор над радом Управе, поништава или укида акте Управе који нису у сагласности са законом, овим статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
- решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине; решава по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган Општине;
- стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Града;
- доноси општа акта када је на то овлашћено законом, прописом Града или одлуком Скупштине општине;
- поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе;
- даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе;
- доноси Пословник о раду на предлог председника Општине.