• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Привремени орган о Управним и Надзорним одборима Штампа
20. септембар 2015.
 

На седници одржаној 18. септембра, Привремени орган именовао је нове чланове Управних и Надзорних одбора ЈКП "Младеновац", ЈП "ДИП Младеновац" и Спортског центра.

Усвојеним Решењима о разрешењу и именовању, промењени су састави Надзорних одбора два јавна предузећа чији је оснивач грасдка општина Младеновац и то ЈКП "Младеновац" и ЈП "ДИП Младеновац". Такође, именован је и нови Управни и Надзорни одбор Спортско рекреационог центра "Љубомир Ивановић Геџа".

Привремени орган разрешио је председника и члана Надзорног одбора ЈКП "Младеновац", Драгана Лазаревића и Душана Пекића. На њихово место, као представници оснивача, именовани су за председника Владимир Марић, дипл. грађевински инжењер и за члана Милиша Јовановић, дипл. инжењер електротехнике. 

Дужности председника и члана Надзорног одбора ЈП "ДИП Младеновац", разрешени су Недељко Танасијевић и Драган Дамњановић. Уместо њих именовани су за председника Светислав Никодијевић, дипл. индустријски менаџер, а за члана Мирослав Лазић, дипл. машински инжењер. 

Разрешени су дужности председник и чланови Управног одбора Спортског центра, Радомир Павловић, Ирена Тодоровић и Смиљана Стојановић. Именован је нови Управни одбор у саставу : председник, Микан Миросавић, предузетник и чланови Младен Тодоровић, дипл. менаџер економије и Милутин Недељковић, менаџер за индустријски бизнис.

Дужности председника и члана Надзорног одбора Спортског центра, разрешени су Миодраг Давидовић и Вељко Драшковић. На њихова место именовани су Зоран Урошевић, машински техничар и Александар Живковић, студент безбедности.    

У наставку седнице, Привремени орган је усвојио све тачке дневног реда.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

 2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕСТАВНИКА ОСНИВАЧА

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ, КАО ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА

9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА У ВЕЗИ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА-ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕЊЕНОГ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО МЛАДЕНОВАЦ

10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГО МЛАДЕНОВАЦ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГО МЛАДЕНОВАЦ ДА ИЗДАЈУ НАРУЏБЕНИЦЕ, ОДНОСНО ЗАКЉУЧУЈУ УГОВОРЕ О НАБАВКАМА ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ РАДОВА ПРИБАВЉЕНИХ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА НАДЛЕЖНОГ ОДЕЉЕЊА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У ВЕЗИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОД СТРАНЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

12.РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ 

14. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ВЛАДАНУ ГЛИШИЋУ, ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ТАБЕЛЕ 1 - ПЛАНИРАНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ И ТАБЕЛЕ 2 – БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ, ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2015. ГОДИНЕ

15. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА:- о измени Решења бр. II-00-06-3/1391/2014 и бр. I-00-06-1-5/4/2015 - о измени Решења бр. II-00-06-3/658/2015 и бр. I-00-06-1-5/5/2015- о измени Решења бр. II-00-06-3/773/2015 и бр. I-00-06-1-5/6/2015- о измени Решења бр. I-00-06-1-5/7/2015

16. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА У ВЕЗИ ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

17. РАЗНО 

У прилогу достављам Вам материјал за предложене тачке дневног реда, записнике са деветнаесте и двадесете седнице Привременог органа градске општине Младеновац, као и тражене извештаје које су доставиле стручне службе Управе градске општине Младеновац:
- Извештаји начелника Управе градске општине Младеновац бр. III-00-96-3/291/2015 од 14.9.2015. године; бр. III-00-96-3/295/2015 од 14.9.2015. године  и бр. III-00-96-3/301/2015 од 16.9.2015. године

- Извештај заменика начелника Управе градске општине Младеновац по захтевима чланова Привременог органа са седнице од 9.9.2015. године са допуном од 16.9.2015. године

- Извештај Спортско рекреационог центра "Љубомир Ивановић Геџа" Младеновац у вези ивентара градске општине Младеновац који се налази на АТАС-у у Сенаји;

- Извештај ЈКП "Пијаце Младеновац", Младеновац о закупу локала на АТАС-у у Сенаји;- Изјашњење начелника Службе за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац у предмету донације канцеларијског намештаја МУП-у ПУ за град Београд  ПС Младеновац;

- Записник о примопредаји канцеларијског намештаја достављен од стране Полицијске станице Младеновац.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-21/2015, 18.9.2015. године

Председник
Владан Глишић