Градска општина Младеновац
Појашњење конкурсне документације - мобилна телефонија Штампа
26. фебруар 2015.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Комисија за јавне набавке
Број: 03.05.404-4/2015
Датум: 26.2.2015. године

 

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), Комисија за јавне набавке даје:

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


     У поступку јавне набавке мале вредности услуга мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 1/2015, а поводом захтева заинтересованог понуђача од 23.2.2015. године и 24.2.2015. године, за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, комисија даје следећа појашњења:

 

1) Питање: У члану 1. уговора наводите да се уговор закључује у свему према Понуди пружаоца услуга и Техничкој спецификацији (Одељак III у конкурсној документацији) који чине саставни део уговора. На који начин је предвиђено да се Техничка спецификација приложи с обзиром да у оквиру Одељка III на страни 5. нема превиђеног места за потпис понуђача?

Одговор: Техничку спецификацију је одредио наручилац и услови постављени у њој се не могу мењати, тако да исту не прилаже понуђач већ је саставни део уговора у смислу прилога уговору, а који ће понуђач - који победи и закључи уговор са наручиоцем, добити у предвиђеном броју примерака, наравно заједно са Понудом понуђача која ће такође бити саставни део уговора.

2) Питање: Да ли број минута у мрежи постојећег оператера, који је дат у Структури (цена) саобраћаја укључује и позиве (број минута) у оквиру корисничке мреже наручиоца?

Одговор: Не укључује позиве у оквиру корисничке мреже наручиоца јер су исти у оквиру групе бесплатни.

3) Питање: Да ли је за Остале услуге (услуге роминга, интернета, смс порука према међународним дестинацијама) за које је наведено да наручилац плаћа према важећем ценовнику оператера за пословне кориснике, потребно доставити у понуди Ценовнике или линк ка званичном сајту на коме су ценовници јавно доступни?

Одговор: Није потребно достављати ценовнике уз понуду, али је та могућност свакако дозвољена. 

4) Питање: У вези са чланом 7. модела уговора, а имајући у виду да је његов предмет пружање услуга електронских комуникација, чије је пружање регулисано Законом о електронским комуникацијама и подзаконским актима донетим на основу тог закона, сугеришемо измену члана 7.  тако да се истим поред примене Закона о облигационим односима предвиди примена и Закона о електронским комуникацијама (или применити уопштену формулацију нпр. „и други позитивни прописи који регулишу предметну материју“).

Одговор: Модел уговора је урађен у складу са конкурсном документацијом, а позивање на Закон о облигационим односима је довољан гарант за све евентуалне нејасноће које би могле да настану приликом његове реализације, односно извршења.

5) Питање: Молба за достављањем информације о процењеној вредности јавне набавке.

Одговор: Информацију о процењеној вредности предметне јавне набавке понуђачи ће добити у поступку јавног отварања понуда, односно у записнику о јавном отварању понуда.

 

 КОМИСИЈА

Александрa Матејић
Татјана Ћирић
Гордана Коваљев
 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 26. 02. 2015.