• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - електрична енергија Штампа
27. фебруар 2015.
 

 

Наручилац : Управа градске општине Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015):
oбјављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавкe мале вредности су добра - електрична енергија. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци добара - куповина електричне енергије. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

Опис предмета јавне набавке: 

Предмет јавне набавкe мале вредности су добра - куповина електричне енергије.

Услови за учествовање у поступку:               

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015). Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона, достављањем доказа у складу са 77. чланом Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.124/2012 и 14/2015). Испуњеност услова члана 75. може да се докаже писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве чини саставни елемент  конкурсне документације.Изјава мора бити потписана и оверена печатом понуђача.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:      

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума "најниже понуђене цене".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет станици Наручиоца http://www.mladenovac.gov.rs/ Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр.7.

Подношење понуда: 

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - електричне енергије, ЈН бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“
најдаље до 9.3.2015. године  до 11,00 часова на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку добара - електрична енергија, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.  На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:      

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 9.3.2015. године са почетком у 11:15 часова. Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача који поднесу пуномоћје понуђача за присуствовање јавном отварању. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

 Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Комисија:

Александра Матејић
Татјана Ћирић
Гордана Јовановић
03.05.404-14/2015 од 27.2.2015. године 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА