• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив - решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда Штампа
15. мај 2015.
 

На основу члана 11. став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине(у даљем тексту: Правилник), а у вези Уговора о донацији за реализацију Потпројекта бр. 3 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом – Истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) и града Београда (у даљем тексту: Град), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 235 стамбених јединица са могућношћу куповине(у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана  12. маја 2015. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
давањем у закуп  235 стамбених јединица са могућношћу куповине
на територији града Београда

 

I. Предмет јавног позива

 

Предмет јавног позива је давање у закуп са могућношћу куповине 235 стамбених јединица у насељу Овча на територији Града.
Стамбене јединице дају се у закуп на одређено време са могућношћу куповине према условима предиђеним Законом о избеглицама, а ради решавања стамбених потреба избеглица.

II. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба доделом стамебних јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

− избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
− угроженим и збеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.

III. Услови за избор корисника

Подносилац пријаве за доделу стамбних јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1) да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији (наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, као и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
2) да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
3) да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
4) да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5) да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
6) да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе
7) да имају пријављено боравиште/пребивалиште у претходне две године на територији града Београда.


IV. Мерила за избор корисника

Ред првенства за решавање стамбених потреба избеглица доделом стамбних јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве оствари, а према следећиммерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.
Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.
3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по
породичном домаћинству – 20 бодова.
6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;
7) Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова.
8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.
9) Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.


Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце,
2) већи број чланова породичног домаћинства,
3) има трудну жену у породичном домаћинству,
4) дуже борави на подручју јединице локалне самоуправеу оквиру које се конкурише за Помоћ;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

V. Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

7) Изјава оверену у градском органу управе или суду да подносилац и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла или у другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (образац изјаве може се преузети уз образац пријаве на јавни позив у Граду, Комесаријату, код повереника за избеглице у градским општинама града Београда, као и на интернет странама Града www.beograd@rs. и Комесаријата Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели );); Комисија ће проверити наводе из изјаве.

− потврда о смрти брачног друга;
− решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
− извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
− пресуда о разводу брака и изјава подносиоца оверена у градском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
17) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

VI. Поступак за утвђивање листе реда првенства

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника, у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља Граду на посебно организовани пријемни шалтер или путем поште на адресу: Улица 27. марта 43-45, Београд са напоменом „За јавни позив – Компонента 1 -  станови” .


Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 26. јун 2015. године.

По пријему пријава извршиће се разматрање и бодовање пристиглих пријава према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву. Пријаве подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у Републици Србији и земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије за избор корисника и преко Комесаријата за избеглице и миграције.

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције, као и верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства са посебним листама корисника по броју чланова породичног домаћинства и то: једночлано, двочлано, трочлано, четворочлано и вишечлано породично домаћинство рангираних према реду првенства  на основу испуњености услова и броја бодова основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Комисија за избор корисника, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама Града, Комесаријата, огласним таблама повереника за избеглице градских општина града Београда, и на интернет страни Града www.beograd.rs и Комесаријата www.kirs.gov.rs. Одлука се доставља лицима на која се односи и препорученом поштом.

На наведену Одлуку, лица на која се одлука односи, може уложити жалбу Градском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.
Након што одлуке по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника, утврђује Коначну листу реда првенства и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа реда првенства бити истакнута на огласним таблама Града, Комесаријата  огласним таблама повереника за избеглице градских општина града Београда, и на интернет странама Града и Комесаријата.

Град и лице са утврђене Коначне листе реда првенства, закључују уговор о закупу на одређено време од најмање 6 месеци, након чијег истека лице стиче право продужетка наведеног уговора о закупу или право куповине стамбене јединице, у складу са Законом о избеглицама.

Површина стамебних јединица која се даје изабраном кориснику у закуп са могућношћу куповине опредељује се у складу са чланом 19в Закона о избеглицама и то: за самца или два члана до 30 метара квадратних, а за сваког следећег члана породичног домаћинства још по 10 метара квадратних.