• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Други по реду јавни кункурс - финансирање млађих селекција спортских клубова Штампа
15. мај 2015.
 

 

На основу члана 29.-37. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст), члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13) и Одлуке о покретању другог по реду поступка финансирања млађих селекција спорских клубова из буџета Градске општине Младеновац за 2015. годину бр. II-00-06-3/556/2015 од 15.5.2015. године, а у складу са Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2015. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 101/14, 13/15 и 23/15), Председник градске општине Младеновац, расписује:

ДРУГИ ПО РЕДУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА

СПОРТСКИХ КЛУБОВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ


Укупан износ средстава намењен за финансирање млађих селекција спортских клубова из буџета Градске општине Младеновац на овом - другом по реду јавном конкурсу у 2015.-ој години, износи 215.000,00 динара.

Средства по овом конкурсу додељују се млађим селекцијама спортских клубова у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација и млађих селекција спортских клубова из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст) сходно следећим приоритетима:

- Усклађеност програма са свим захтевима конкурса;- Остварени резултати спортског клуба претходних година; 
- Материјална и кадровска опремљеност спортског клуба;
- Оправданост програма;
- Сарадња са локалном заједницом.

Право учешћа на конкурсу имају млађе селекције спортских клубова који су регистровани на територији градске општине Младеновац за активности у 2015. години.

Спортски клубови конкуришу са програмом који доносе за наступајућу буџетску годину.

Програм се мора реализовати највећим делом на територији градске општине Младеновац.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова у згради Градске општини Младеновац, канцеларија број 41, у ул. Јанка Катића бр. 6 или преузети са званичне интернет презентације општине Младеновац www.mladenovac.gov.rs. 

Особа за контакт: Гордана Шундић Кривокапић, телефон 011/8241-613.

Конкурсна документација садржи:

- Пријавни образац;
- Образац описа програма;
- Образац буџета;
- Оверену фотокопију решења о упису клуба у Регистар;
- Оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
- Оверену фотокопију финансијског извештаја (завршног рачуна) достављеног надлежним државним органима за претходну годину, са доказом о достави.
- Писмену изјаву о обезбеђењу сопственог финансирања у износу од 10% од укупне вредности програма.

Пријаве се подносе Комисији за спортске клубове. Пријаве се достављају поштом у затвореној коверти са назнаком "ДРУГИ ПО РЕДУ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ МЛАЂИХ СЕЛЕКЦИЈА СПОРТСКИХ КЛУБОВА - Не отварати" на адресу Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац или непосредно предајом на писарници Управе градске општине Младеновац.

Рок за подношење пријава је до 25. маја 2015. године (понедељак).

Критеријуми за оцењивање програма су:

- усклађеност програма са свим захтевима конкурса.............................................(0-20 бодова);
- остварени резултати спортског клуба претходних година........(0-20 бодова);
- материјална и кадровска опремљеност....................................................(0-30 бодова); 
- оправданост програма (број селекција и регистрованих такмичара).....(0-20 бодова);
- сарадња са локалном заједницом......................................................(0-10 бодова).

 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће враћене подносиоцу пријаве неотворене, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. 
Средства се наменски додељују и морају бити утрошена искључиво за трошкове предвиђене у буџету програма у 2015. години, док трошкови за запослене и за ангажовање лица за активности ван програма не могу бити финансирани из средстава буџета Градске општине Младеновац.

Одлука о избору програма спортских клубова који се финансирају из буџета Градске општине Младеновац биће донета у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

Одлука о избору програма спортских клубова који се финансирају из буџета градске општине Младеновац биће објављена на званичној интернет презентацији градске општине, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.

Јавни конкурс објавити на званичној интернет презентацији и на огласним таблама Градске општине Младеновац.

 

ПРЕУЗМИТЕ :

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ