• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Коначна листа - Пројекти за унапређење саобраћаја Штампа
29. мај 2015.
 

Република Србија
Град Београд
Градска општина Младеновац
Веће градске општине Младеновац
Комисија за безбедност саобраћаја на путевима
IX седница
Дана 29.5.2015. године
Младеновац

 

КОНАЧНА ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
ПО УПУЋЕНОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА
КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

 

I. Област безбедности саобраћаја за коју су достављени предлози пројеката:

1. Подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновцу, који је већи од републичког просека, и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају.

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив предлога пројекта (болдиран је предлог пројекта и износи који су одобрени)

Износ који се тражи од Комисије за безбедност саобраћаја на путевима

Висина средстава за финансирање пројеката Удружења за ову област безбедности саобраћаја 

Број бодова

1.

Удружење "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", пријава бр. 2719 од 14.5.2015. године

"Кампања паметне улице, усмерена на становништво ГО Младеновац"

480.000,00 динара

500.000,00 динара

43

2. Повећање знања деце и возача о безбедном понашању у саобраћају, односно постизање промене њиховог понашања у саобраћају.

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив предлога пројекта (болдиран је предлог пројекта и износи који суодобрени)

Износ који се тражи од Комисије за безбедност саобраћаја на путевима

Висина средстава за финансирање пројеката Удружења за ову област безбедности саобраћаја 

Број бодова

1.

Центар за обуку и едукацију, пријава бр. 2654 од 13.5.2015. године

Пројекат унапређења безбедности у саобраћају "БЕЗБЕДНО И СИГУРНО"

850.000,00 динара

850.000,00 динара

73

2.

Удружење "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", пријава бр. 2718 од 14.5.2015. године

"Едукација деце и возача о безбедном понашању у саобраћају"

830.000,00 динара

850.000,00 динара

38


3. Реализација конкретних мера које доприносе безбедности угрожених група у саобраћају и са циљем спречавања саобраћајних незгода.

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив предлога пројекта (болдиран је предлог пројекта и износи који су одобрени)

Износ који се тражи од Комисије за безбедност саобраћаја на путевима

Висина средстава за финансирање пројеката Удружења за ову област безбедности саобраћаја

Број бодова

1.

Европска организација младих, пријава бр. 2714 од 14.5.2015. године

"Сви за безбеднији саобраћај"

500.000,00 динара

500.000,00 динара

72

2.

Удружење "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", пријава бр. 2717 од 14.5.2015. године

"Примена мера за унапређење безбедности саобраћаја рањивих учесника на територији ГО Младеновац"

480.000,00 динара

500.000,00 динара

38

II. Предлог пројекта који није вреднован, а из разлога што у пријавном формулару није означена/болдирана област безбедности саобраћаја за коју је поднета пријава, те је као такав тј. неодређен и непотпун одбачен односно није ни узет у разматрање (не испуњава услове конкурса).

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив предлога пројекта

1.

Удружење за обуку деце о саобраћају "ОДОС",  пријава бр. 2726 од 15.5.2015. године

"ЈА У САОБРАЋАЈУ"

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Већа бр. IV-00-06-2-105/3/2014 од 9.10.2014. године образована је Комисија за безбедност саобраћаја на путевима, у чијем опису задатака одређеном у тачки III предметног решења, између осталог, стоји и да је "Комисија је задужена да спроводи реализацију Програма за који су одобрена финансијска средства од стране Града Београда".

Решењем председника ГО Младеновац бр. II-00-06-3/445A/2015 од 14.4.2015. године одређено да ће ова Комисија, као Конкурсна комисија, у складу са одредбама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују Удружења ("Сл. гласник РС", бр. 8/12 и 94/13),  бити задужена да спроведе јавни конкурс,  везано за реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац.
Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), уређени су критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а која су од јавног интереса (члан 1).

На основу напред наведене Уредбе и у складу са чланом 38. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/09) упућен је јавни позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац за 2015. годину. Јавни позив је објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 38/15 од 29.4.2015. године и на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац.
Комисија за безбедност саобраћаја на путевима размотрила је достављене предлоге пројеката - извршила проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавила стручни преглед и вредновање предложених пројеката, а у складу са условима и критеријумима конкурса. Предлог листе вредновања и рангирања достављених предлога пројекта, који је Комисија утврдила на својој 8. седници одржаној дана 20.5.2015. године, објављен је на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац дана 22.5.2015. године, са поуком о праву на подношење приговора у року од 3 дана од дана објављивања листе (члан 7. став 3. Уредбе) и поуком о праву увида у достављене пријаве и документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од 3 дана од дана објављивања листе (члан 6. став 3. Уредбе).

Према Предлогу листе вредновања и рангирања достављених предлога пројекта, на јавни позив се пријавило укупно 6 Удружења са 6 предлога пројеката, и то по областима безбедности саобраћаја;

1. "Подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновца, који је већи од републичког просека и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају" - пристигла је само једна пријава и то пријава бр. 2719 од 14.5.2015. године Удружења "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", назив предлога пројекта "Кампања паметне улице, усмерена на становништво ГО Младеновац". Овај предлог пројекта Комисија је предложила за прихватање.
2. "Повећање знања деце и возача о безбедном понашању у саобраћају, односно постизање промене њиховог понашања у саобраћају" - пристигле су две пријаве и то: 1) пријава бр. 2654 од 13.5.2015. године Центра за обуку и едукацију, назив предлога пројекта "Пројекат унапређења безбедности у саобраћају БЕЗБЕДНО И СИГУРНО". Овај предлог пројекта Комисија је предложила за прихватање. 2) пријава бр. 2718 од 14.5.2015. године Удружења "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", назив предлога пројекта "Едукација деце и возача о безбедном понашању у саобраћају".
3. "Реализација конкретних мера које доприносе безбедности удружених група у саобраћају и са циљем спречавања саобраћајних незгода"- пристигле су две пријаве и то: 1) пријава бр. 2714 од 14.5.2015. године Европске организације младих, назив предлога пројекта "Сви за безбеднији саобраћај". Овај предлог пројекта Комисија је предложила за прихватање. 2) пријава бр. 2717 од 14.5.2015. године Удружења "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", назив предлога пројекта "Примена мера за унапређење безбедности саобраћаја рањивих учесниак на територији ГО Младеновац".

Предлог пројекта који није вреднован, а из разлога што у пријавном формулару није означена/болдирана област безбедности саобраћаја за коју је поднета пријава, те га је Комисија као таквог неодређеног и непотпуног одбацила односно није узела у разматрање: пријава бр. 2726 од 15.5.2015. године Удружења за обуку деце о саобраћају "ОДОС", назив предлога пројекта "ЈА У САОБРАЋАЈУ".

У законском року за подношење приговора није пристигао ниједан приговор. Са изложеног Комисија за безбедност саобраћаја утврдила је Коначну листу вредновања и рангирања пријављених пројеката - за сваку од поменуте 3 области безбедности саобраћаја одобрен је по један предлог пројеката, сваки од одобрених предлога пројеката требало би да реализује друго Удружење.
Коначну Листу вредновања и рангирања достављених предлога пројеката, у складу са решењем бр. II-00-06-3/445A/2015 од 14.4.2015. године и чланом 7. став 5. Уредбе, се  доставља председнику ГО Младеновац ради доношења Одлуке о избору пројеката.


Председник Комисије за безбедност саобраћаја на путевима
Драган Марковић