• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Одлука о избору пројеката - пројекти за унапређење безбедности саобраћаја Штампа
29. мај 2015.
 

У складу са чланом 8. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), а након спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за финансирање пројеката Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац, објављује се следеће:
На основу члана 7. став 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), у складу са Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2015. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 101/14, 13/15 и 23/15), као и на основу Коначне листе вредновања и рангирања достављених предлога пројеката по упућеном јавном позиву за доделу средстава за финансирање пројеката Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на подручју градске општине Младеновац, а коју је утврдила Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на својој IX седници одржаној 29.5.2015. године, председник градске општине Младеновац доноси следећу


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
за доделу средстава за финансирање пројеката Удружења
који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима
на подручју градске општине Младеновац

 

I. Област безбедности саобраћаја за коју је достављен предлог пројекта:

1. Подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновцу, који је већи од републичког просека, и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају.

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив одобреног предлога пројекта

Одобрен износ

1.

Удружење "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", пријава бр. 2719 од 14.5.2015. године

"Кампања паметне улице, усмерена на становништво ГО Младеновац"

480.000,00 динара

2. Повећање знања деце и возача о безбедном понашању у саобраћају, односно постизање промене њиховог понашања у саобраћају.

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив одобреног предлога пројекта

Одобрен износ

1.

Центар за обуку и едукацију, пријава бр. 2654 од 13.5.2015. године

Пројекат унапређења безбедности у саобраћају "БЕЗБЕДНО И СИГУРНО"

850.000,00 динара

3. Реализација конкретних мера које доприносе безбедности угрожених група у саобраћају и са циљем спречавања саобраћајних незгода.

Редни број

Назив Удружења и број пријаве

Назив одобреног предлога пројекта

Одобрен износ

1.

Европска организација младих, пријава бр. 2714 од 14.5.2015. године

"Сви за безбеднији саобраћај"

500.000,00 динара

II Одлуку о избору пројеката објавити на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац.

III Одлуку доставити: Удружењу "Безбедност саобраћаја у локалној заједници"; Центру за обуку и едукацију; Европској организацији младих; Удружењу за обуку деце о саобраћају "ОДОС; председнику Комисије за безбедност саобраћаја; Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац, Служби за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац и архиви.

 

О б р а з л о ж е њ е


Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12 и 94/13), уређени су критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе, као и начин и поступак враћања средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а која су од јавног интереса (члан 1).

Решењем Већа бр. IV-00-06-2-105/3/2014 од 9.10.2014. године образована је Комисија за безбедност саобраћаја на путевима, у чијем опису задатака одређеном у тачки III предметног решења, између осталог, стоји и да је "Комисија је задужена да спроводи реализацију Програма за који су одобрена финансијска средства од стране Града Београда".
Решењем председника ГО Младеновац бр. II-00-06-3/445A/2015 од 14.4.2015. године одређено да ће ова Комисија, као Конкурсна комисија, у складу са одредбама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују Удружења ("Сл. гласник РС", бр. 8/12 и 94/13),  бити задужена да спроведе јавни конкурс,  везано за реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац.

Средства за реализацију дела Програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац, односно за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац, за напред наведене области безбедности саобраћаја (у износу од 1.850.000,00 динара), су Одлуком о буџету ГО Младеновац за 2015. годину ("Сл. лист града Београда", бр. 101/14, 13/15 и 23/15) на опредељена на разделу III - Веће градске општине, Програм 0701 - Путна инфраструктура, Програмска активност 07071001 Пројекат 1: Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју ГО Младеновац за 2014. годину, Функција 980 - Образовање некласификована на другом месту, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама (481 991- Дотације осталим непрофитним институцијама).

На основу горе наведене Уредбе и у складу са чланом 38. Закона о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/09) Комисија је упутила јавни позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката Удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и Програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац за 2015. годину. Јавни позив је објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 38/15 од 29.4.2015. године и на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац.
Комисија за безбедност саобраћаја на путевима размотрила је достављене предлоге пројеката - извршила проверу испуњености услова за учешће на конкурсу, обавила стручни преглед и вредновање предложених пројеката, а у складу са условима и критеријумима конкурса. Предлог листе вредновања и рангирања достављених предлога пројекта, који је Комисија утврдила на својој 8. седници одржаној дана 20.5.2015. године, објављен је на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац дана 22.5.2015. године, са поуком о праву на подношење приговора у року од 3 дана од дана објављивања листе (члан 7. став 3. Уредбе) и поуком о праву увида у достављене пријаве и документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року од 3 дана од дана објављивања листе (члан 6. став 3. Уредбе).

Према Предлогу листе вредновања и рангирања достављених предлога пројекта, на јавни позив се пријавило укупно шест (6) Удружења са шест (6) предлога пројеката, и то по областима безбедности саобраћаја:

1. "Подизање свести грађана ГО Младеновац о проблему безбедности саобраћаја у Младеновца, који је већи од републичког просека и потребе да се промене ставови и навике у понашању у саобраћају" - пристигла је само једна пријава и то пријава бр. 2719 од 14.5.2015. године Удружења "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", назив предлога пројекта "Кампања паметне улице, усмерена на становништво ГО Младеновац". Овај предлог пројекта Комисија је предложила за прихватање.
2. "Повећање знања деце и возача о безбедном понашању у саобраћају, односно постизање промене њиховог понашања у саобраћају" - пристигле су две пријаве и то: 1) пријава бр. 2654 од 13.5.2015. године Центра за обуку и едукацију, назив предлога пројекта "Пројекат унапређења безбедности у саобраћају БЕЗБЕДНО И СИГУРНО". Овај предлог пројекта Комисија је предложила за прихватање. 2) пријава бр. 2718 од 14.5.2015. године Удружења "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", назив предлога пројекта "Едукација деце и возача о безбедном понашању у саобраћају".
3. "Реализација конкретних мера које доприносе безбедности удружених група у саобраћају и са циљем спречавања саобраћајних незгода"- пристигле су две пријаве и то: 1) пријава бр. 2714 од 14.5.2015. године Европске организације младих, назив предлога пројекта "Сви за безбеднији саобраћај". Овај предлог пројекта Комисија је предложила за прихватање. 2) пријава бр. 2717 од 14.5.2015. године Удружења "Безбедност саобраћаја у локалној заједници", назив предлога пројекта "Примена мера за унапређење безбедности саобраћаја рањивих учесниак на територији ГО Младеновац".

Предлог пројекта који Комисја није вредновала, а из разлога што у пријавном формулару није означена/болдирана област безбедности саобраћаја за коју је поднета пријава, те је као таквав неодређен и непотпун одбачен односно није узет у разматрање од стране Комисије: пријава бр. 2726 од 15.5.2015. године Удружења за обуку деце о саобраћају "ОДОС", назив предлога пројекта "ЈА У САОБРАЋАЈУ".

У законском року за подношење приговора (последњи дан рока је био 25.5.2015. године) није пристигао ниједан приговор. Са изложеног Комисија за безбедност саобраћаја, на својој IX седници одржаној дана 29.5.2015. године, утврдила је Коначну листу вредновања и рангирања пријављених пројеката - за сваку од поменуте три (3) области безбедности саобраћаја одобрен је по један предлог пројеката, сваки од одобрених предлога пројеката требало би да реализује друго Удружење.

Коначну Листу вредновања и рангирања достављених предлога пројеката, у складу са решењем бр. II-00-06-3/445A/2015 од 14.4.2015. године и чланом 7. став 5. Уредбе, Комисија је истог дана доставила председнику ГО Младеновац ради доношења Одлуке о избору пројеката.

Уредбом је, између осталог, прописано да Одлуку о избору програма којима се додељују средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма (члан 7. став 5), као и да се Одлука о избору програма објављује на званичној интернет страници надлежног органа (члан 8).

Са изложеног, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Број II-00-06-3/713/2015, 29.5.2015. године                                          
Председник
градске општине Младеновац
Дејан Чокић