• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка - грађевински материјал Штампа
02. јун 2015.
 

Наручилац : Градска општина Младеновац, Веће ГО Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015) oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

Предмет јавне набавке: 

 Предмет јавне набавкe су добра - грађевински материјал. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара грађевинског материјала.

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и  припадајући производи.

Опис предмета јавне набавке: 

 Набавка добара - грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији градске општине Младеновац, а у складу са Уговором о сарадњи закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС и градске општине Младеновац  бр. II-00-06-3/1318/2014 од 14.11.2014. године. 

Услови за учествовање у поступку:                

Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015).Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015).

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:      

 Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.gov.rs/ Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији градске општине Младеновац, ЈНМВ бр. 1/2015», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 10.6.2015. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку добара - грађевинског материјала намењеног стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:      

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 10.6.2015. године са почетком у 12:15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.  

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Комисија:

Јовица Костић
Александра Матејић
Катарина Стевановић

Број: 03.05.404-30/2015, 2.6.2015. године

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА