• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - канцеларијски материјал Штампа
18. јун 2015.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), градска општина Младеновац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

поступку јавне набавке мале вредности добара - канцеларијски материјал ЈНМВ бр. 2/2015

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.gov.rs/

Врста наручиоца: Управа градске општине Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Јавне набавке мале вредности добара - канцеларијски материјал

Назив и ознака из општег речника набавке: 30192000 - канцеларијски материјал  30125110 - тонери за ласерске штампаче и телефакс машине 

Уговорена вредност: 920.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 1.104.000,00 са обрачунатим ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена: 818.094,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 981.664,80 са обрачунатим ПДВ-ом.

Најнижа понуђена цена: 818.094,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 981.664,80 са обрачунатим ПДВ-ом.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена: 818.094,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 981.664,80 са обрачунатим ПДВ-ом.

Најнижа понуђена цена: 818.094,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 981.664,80 са обрачунатим ПДВ-ом.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.6.2015. године.

Датум закључења уговора: 16.6.2015. године.

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача:

Предузеће Књижара "Макс" д.о.о. Младеновац;
Адреса и место: ул. Краља Александра Обреновића бр. 41, 11400 Младеновац;
Матични број: 20198702
ПИБ: 104598603
Шифра делатности: 4778

Период важења уговора: Уговор важи 12 месеци, почев од 16.6.2015. године до 15.6.2016. године.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нема основа за измену уговора.

У Младеновцу, дана 18.6.2015. године

Председник градске општине Младеновац
Дејан Чокић