• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив - економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица Штампа
26. октобар 2015.
 

 

На основу Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу средстава помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом број II-00-06-3/785/2015, од 10.06.2015. године, а у складу са Ставом 3. Решења о образовању Комисије за избор корисника за реализацију пројекта доделе помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, обезбеђивањем домаћинства са окућницом на територији Градске општине Младеновац бр. II-00-06-3/773/2015 од 08.6.2015. године и Решење о измени решења бр.I-00-06-1-5/6/2015 од 27.7.2015. године а у вези Уговора о сарадњи бр. број II-00-06-3/559/2015, од 15.05.2015. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ДОМАЋИНСТВА СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Помоћ за побољшање услова становања кроз куповину 2 ( две ) сеоске  куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ) може да оствари интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији Градске општине Младеновац (у даљем тексту: Општина).     
2. По првом Јавном позиву, донета је Одлука о додели помоћи за куповину 2(две) сеоске куће са окућницом, бр. II-00-06-3/785-4/2015. од 17.9.2015. године, у складу са „Уговором о сарадњи“ бр. II-00-06-3/559/2015. од 15.5.2015. године,     
3. Преостала средства обезбеђују се такође у складу са Уговором о сарадњи бр. II-00-06-3/559/2015. од 15.5.2015. године за Помоћ за побољшање услова становања кроз куповину још 2 ( две ) сеоске  куће са окућницом, под следећим условима по породичном домаћинству и то: - максимални износ Помоћи за побољшање услова становања не може прећи износ од  1.130.000.00 динара корисника и то: 950.000,00 дин. за куповину сеоске куће и 180.000,00 дин.  за доделу помоћи намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију куће са окућницом.

3. КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи која се састоји у куповини и донацији куће са окућницом утврђени су Правилника о условима и мерилима, поступку, начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, обезбеђивањем домаћинства са окућницом, на територији Градске општине Младеновац и поступку и начину реализације додељене помоћи.

4. УСЛОВИ

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:
- да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице;
-да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају;
-да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у
другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;
-да нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли безбедно да реше своје стамбене потребе;
-да немају приходе, којима би могла да реше своје стамбене потребе;
-да нису корисници другог програма намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица и програма безбедног и одрживог повратка;
-да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства;
Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:
1)    има већи број малолетне деце;
2)    има већи број чланова породичног домаћинства;
3)    има трудну жену у породичном домаћинству;
4)    дуже борави на подручју Општине;
5)    има мање приходе по члану породичног домаћинства;


5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси у Градској општини Младеновац, подносилац пријаве доставља следеће доказе:
1. легитимацију интерно расељеног лица за себе и чланове свог породичног домаћинства, важећу личну карту за пунолетне чланове (за малолетне чланове породичног домаћинства извод из матичне књиге рођених), и пријаве боравка за лица са пребивалиштем на Косову и Метохији;
2. изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе, да нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли безбедно да реше своје стамбене потребе, да нису корисници другог програма намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица и програма безбедног и одрживог повратка на Косово и Метохију;
3. изјаву продавца, власника домаћинством са окућницом, оверену у општинском органу управе или суду да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца захтева  уколико буде био изабран за доделу средстава за куповину сеоске куће са окућницом,  под условима предвиђеним овим правилником, као  и да предметна непокретност није у спору или под теретом;
4. доказ о власништву над домаћинством са окућницом која је предмет купопродаје (извод из листа непокретности, копија плана и сл.), не старији од 6 месеци;
5. за запослене чланове-потврду послодавца о висини зараде, за незапослене чланове-уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање или уколико лице није евидентирано код Националне службе за запошљавање- оверену изјаву у општинском органу управе или суду да је незапослено и да нема примања, за пензионере-пензиони чек (за месец који претходи месецу објављивања Јавног позива) или потврду из ПИО фонда о томе да ли се за лице уплаћују доприноси за пензијско осигурање ;
6. потврду надлежне образовне иснтитуције о редовном школовању;
7. решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
8. решење о смањењу или губитку радне способности и телесном оштећењу за члана породице које је инвалидно лице;
9. лекарски налази не старији од годину дана, за члана породице са обољењем од већег социјално-медицинског значаја;
10. за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства и решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
11. потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије; 
12. потврду поверника за избеглице и миграције о смештају у колективном центру;
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од подносиоца пријаве тражити оригинал документа на увид.
За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење даје стручна служба Градске општине Младеновац, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима купопродаје.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.
Изјаве којим се доказује испуњеност услова из тачака 2. и 3., подносе се путем oбрaсца који се добија код повереника за избеглице.

Изабрани корисник помоћи, пре потписивања и овере купопродајног уговора, оверава пред судом или органом управе писану изјаву, у присуству два сведока, да предметну непокретност неће дати у закуп, продати или на други начин отуђити у року од 5 година од дана потписивања и овере купопродајног уговора.
Трошкове преноса власништва и уписа забране отуђења непокретности која је предмет помоћи за решавање стамбених потреба у јавне књиге, сноси изабрани корисник помоћи, уколико уговорне стране не уговоре другачије.


6. ИЗБОР КОРИСНИКА

Комисија разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује на огласним таблама Градске општине Младеновац.
Проверу навода из поднетих пријава на јавни позив на терену врши Општина и Комесаријат.
Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађену пријаву на јавни позив, Комисија задржава право на поновно разматрање пријаве на исти.
Пријаве на јавни позив које су неблаговремене, непотпуне и поднете од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.
На предлог листе реда првенства подносилац пријаве на јавни позив може уложити приговор Комисији у року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.
Неблаговремене, неуредне (не читљиве) и приговоре изјављене од стране неовлашћених лица Комисија неће разматрати.
Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одлучује у року од 8 ( осам ) дана од дана истека рока за подношење приговора.
У случају да утврди да је приговор основан Комисија усваја приговор и налаже Комисији да сходно томе утврди коначну листу реда првенства.
У случају да је приговор одбијен или је усвојен али није био од значаја за ред првенства, Комисија утврђује коначну листу реда првенства.
Коначна листа реда првенства објављује се на начин и на месту где је био објављен јавни позив.
На основу коначне листе реда првенства Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања.
На Одлуку Комисије, подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.


Члан 14.

На основу Одлуке Општинског већа, Градска општина Младеновац, продавац и лице коме је Одлуком додељена помоћ за побољшање услова становања,  закључују Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се изабрани корисник обавезати да ће отворити посебан рачун за уплату Помоћи за побољшање услова становања и да ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање домаћинства са окућницом за побољшање услова становања, као и да домаћинство са окућницом неће отуђити најмање пет година.
Изабрани корисник и продавац се обавезују да закључе уговор о купопродаји  домаћинства са окућницом.

Члан 15.


7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Образац пријаве на јавни позив, се преузима код повереника за избеглице.
Пријаве се, са потребном документацијом, подносе у затвореној коверти  са назнаком: „ Комисији за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом“ преко писарнице Градске општине Младеновац или путем поште на адресу:

Градска општина Младеновац

Јанка Катића бр.6

11400 Младеновац

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 26.10.2015. године до 10.12.2015. године.


У Младеновцу, 26.10.2015. године


Председник Kомисије                                                       
Саша Ввићентијевић