• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Конкурс - додела општинских стипендија за школску 2015/2016. годину Штампа
26. октобар 2015.
 

 

На основу Решења Привременог органа градске општине Младеновац бр. I-00-06-1-28/10/2015, 22. октобра 2015. године, расписује се

 

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

 

I  Позивају се студенти да у року од 26. октобра 2015. године  до 9. новембра 2015. године доставе пријаве на Конкурс за доделу стипендијa за школску 2015/2016 годину.

Право на стипендију могу остварити студенти академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и то:

1. студенти од II до V (VI) године основних (интегрисаних) академских студија и
2. студенти другог степена студија (мастер академских студија и специјалистичких академских студија) који нису у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена.

II  Услови за доделу стипендије:

1. просечна оцена свих положених испита током студирања најмање 9,00;
2. да немају прекид и нису обновили ниједну годину током студирања;
3. да се финансирају из буџета Републике Србије;
4. да су у школској години за коју се додељује стипендија први пут уписали најмање другу годину основних академских студија, односно зимски семестар одговарајуће године дипломских - мастер или специјалистичких академских студија и
5. да имају пребивалиште на територији градске општине Младеновац најмање 1 (једну) годину пре датума расписивања конкурса.

Стипендија се може доделити, у складу са условима прописаним Одлуком о установљењу општинске стипендије за студенте, и студенту који је током студирања променио високошколску установу.
Студенти који су уписали апсолвентску годину студија немају право на доделу стипендије.

Уколико у току стипендирања, студент промени пребивалиште, односно пријави пребивалиште ван територије градске општине Младеновац, изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије, губи право на стипендију.
Средства исплаћена по основу стипендије су бесповратна.

III  Студенти приликом пријављивања на Конкурс за доделу стипендијa за школску 2015/2016 годину подносе следећу документацију:

- пријаву на Конкурс за доделу стипендијa;
- уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама студија (просечна оцена свих положених испита током студирања);
- уверење о просечној оцени из претходне године студија;
- студенти другог степена студија подносе и оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да нису у радном односу који издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Испостава Младеновац;
- оверену фотокопију индекса (студенти другог степена студија и оверену фотокопију индекса са основних студија);
- оверене штампане податке са електронске личне карте или оверену фотокопију старе важеће личне карте;
- доказ о пребивалишту на територији градске општине Младеновац за 1 (једну) годину пре датума расписивања конкурса (уверење о пребивалишту из МУП-а ПУ за град Београд, ул. Љермонтова бр. 12а).

IV  У школској 2015/2016 години број студената који остварују право на стипендију, под условима прописаним Одлуком, утврдиће Привремени орган  градске општине Младеновац.

V   Основни критеријуми за доделу стипендија:

1) успех остварен у претходном школовању који се исказује бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 9,00 до 10 бодова);

2) ефикасност студирања која се исказује бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:

- за II годину  - 3,50 бодова,
- за III годину - 4,00 бодова,
- за IV годину - 4,50 бодова,
- за V годину  - 5,00 бодова,
- за VI годину - 5,50 бодова.


VI  Допунски критеријуми:

1) уписана виша година студија;
2) већа просечна оцена из претходне године студија.


VII  Стипендија се исплаћује на месечном нивоу у десет месечних рата, почев од октобра, закључно са јулом месецом, односно у пет рата за завршну годину студија са непарним бројем семестара, у износу који утврди председник градске општине у оквиру средстава утврђених одлуком о буџету градске општине.

VIII  Конкурс је отворен од  26.10.2015. године до 9.11.2015. године.

IX  Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу који се преузима у згради Градске општине Младеновац, Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, канцеларија бр. 10 или са сајта Градске општине Младеновац www.mladenovac.gov.rs.

Уз пријаву на конкурс студент је дужан да поднесе документацију којом доказује испуњеност услова утврђених Одлуком о установљену општинске стипендије за студенте.

Пријава са потребном документацијом доставља се Комисији за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија преко писарнице Управе градске општине Младеновац или поштом на адресу: Градска општина Младеновац - Комисија за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија, Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

X  Комисија утврђује ранг листу студената који испуњавају све услове конкурса на основу критеријума утврђених Одлуком о установљену општинске стипендије за студенте у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Ранг листа се објављује на огласним таблама Управе градске општине Младеновац и сајту Градске општине Младеновац www.mladenovac.gov.rs.

На утврђену ранг листу учесници конкурса могу поднети приговор Привременом органу градске општине у року од 8 дана од дана објављивања исте.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација којом се доказују наводи из приговора. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.

На основу коначне ранг листе Привремени орган градске општине доноси решење о додељивању стипендија, а на основу којег се са сваким стипендистом појединачно закључује уговор о стипендирању.

XI  Ближе информације у вези конкурса могу се добити у Одељењу за општу управу на телефон 011/8241-652.

XII  Конкурс за доделу стипендија се објављује на огласним таблама Управе градске општине Младеновац и сајту Градске општине Младеновац www.mladenovac.gov.rs.

Број I-00-06-1-28/10a/2015, 22. октобра 2015. године

Председник
Владан Глишић

ПРЕУЗМИТЕ : ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ