• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Оглас - издавања у закуп пословног простора Штампа
04. децембар 2015.
 

Привремени орган Градске општине Младеновац, на седници одржаној 4. Децембра 2015. године, на основу члана чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15), члана 13. став 1. и  чл. 6, 7 и 8 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ставри у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( "Сл. гл. РС" бр. 24/12 и 48/15), члана 16. Одлуке о пословном простору  Градске Општине Младеновац  ("Сл. лист града Београда", бр. 12/12), члана 13. ст. 1. тачка 10. Статута градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, бр. 40/10-п.т. и 38/13) а у складу са Решењем о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Младеновац  ("Сл. лист града Београда", бр. 38/12 и 50/12), донео је


Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
о  спровођењу  поступка јавног надметања
ради издавања у закуп пословног простора
у Младеновцу  у  улици Краља Петра Првог бр. 175


I/Налаже се спровођење  поступка  јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора, на коме је носилац права коришћења и управљања Грaдска општина Младеновац, који се налази у Младеновцу, и то:

- у ул. Kраља Петра Првог бр. 175, на четвртом спрату пословног објекта - зграде Радничког универзитета, простор нумерисан бр. 62, у укупној површини од  12,43м2


II/Пословни простор се издаје у закуп ради обављања  информативне делатности -  емитовања радијског програма на подручју општине Младеновац.

Пословна просторија се даје у виђеном стању, на неодређено време, почев од 15.12.2015. године.

Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица (предузетници) која благовремено доставе уредну пријаву, која су регистрована за обављање делатности и која имају дозволу за емитовање  радио програма.

Пријава за јавно надметање обавезно садржи:

- податке о подносиоцу пријаве, уз следеће доказе: решење Агенције за привредне регистре којим је извршен упис привредног друштва, односно радње ; дозволу за вршење радио програма ; ПИБ; матични број; уговор са банком о отварању и вођењу пословног рачуна; лична карта оснивача;

- оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- доказ о уплати депозита и
- изјаву посносиоца пријаве да прихвата услове из огласа.

Учесници у поступку јавног надметања су дужни да уз пријаву положе депозит за учешће у лицитацији у висини две минималне закупнине у износу од  11.860,96 динара, који се уплаћује на благајни Управе Градске општине Младеновац, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, односно на уплатни рачун ГО Младеновац број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070, све док траје оглас, а најкасније 1 час пре почетка јавног надметања.

Почетни износ закупнине у поступку јавног надметања износи 477,11 динара по м2 са ПДВ-ом, са минималним лицитационим кораком увећања цене у износу од 50,00 динара.

Пријава за јавно надметање подноси се Одељењу за имовинско правне послове и пословни простор, на јединственом обрасцу у запечаћеној коверти, препоручено поштом или непосредно преко Писарнице Управе Градске општине Младеновац, са назнаком: "Пријава за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ".

Благовременим ће се сматрати оне пријаве које су пристигле у затвореним ковертама најкасније сат времена пре одржавања јавног надметања.

Јавно надметање ће се одржати дана 8. децембра 2015.године , са почетком у 12,00 часова, у сали Скупштине Градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6.

Избор најповољнијег понуђача и закључење уговора извршиће се са оним правним или физичким лицем које понуди највећи износ закупнине и испуни све услове из Огласа.

Учесник јавног надметања који излицитира највећи понуђени износ, потписује изјаву којом се обавезује, да ће у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања, уплатити на рачун закуподавца, договорени износ који се има сматрати првом месечном закупнином, као и износ у висини две излицитиране месечне закупнине на посебан депозитни рачун као средство обезбеђења плаћања.

Оглас остаје отворен  до 8. децембра 2015.године до 11,00 часова, сат времена пре почетка јавног надметања.

Оглас за јавно надметање објавити у складу са Одлуком о пословном простору Градске општине Младеновац.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-39/8/2015, 4.12.2015. године

Председник   
Владан Глишић

 

На основу Решења Привременог органа Градске општине Младеновац  Број Број I-00-06-1-39/8/2015 од 4.12.2015. године о спровођењу  поступка јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора у Младеновцу у Краља Петра Првог бр. 175, расписује се


О   Г    Л     А    С

за учешће у  јавном  надметању ради издавања у закуп пословног простора које  ће се одржати дана 8.12.2015. године са почетком у 12,00 часова у сали Скупштине Градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6.


1. Предмет јавног надметања је пословни  простор у ул. Краља Петзра Првог бр. 175, на четвртом спрату пословног објекта - зграде Радничког универзитета, простор означен као канцеларија  бр. 62, у укупној површини од  12,43м2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

Пословни простор се издаје у закуп ради обављања  информативне делатности - емитовања радијског  програма на подручју општине Младеновац.

Пословни простор се даје у виђеном стању, на неодређено, почев од 15.12.2015.године.

Почетна цена закупнине износи 477,11 дин/м2 са ПДВ-ом, са минималним лицитационим кораком од 50,00 динара.

2. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица (предузетници) која благовремено доставе уредну пријаву и која су регистрована за обављање делатности, као и физичка лица која нису регистрована за обављање делатности уз обавезу да се у року од 30 дана од дана одржавања јавног надметања региструју за обављање одговарајуће делатности и отпочну са радом, осим оних правних и физичких лица која по одредбама Одлуке о пословном простору, не могу стећи статус закупца, односно учествовати на јавном надметању.

3. Учесници у поступку јавног надметања су дужни да уз пријаву положе депозит за учешће у лицитацији у висини две минималне закупнине у износу од 11.860,96 динара, који се уплаћује на благајни Управе Градске општине Младеновац, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, односно на уплатни рачун ГО Младеновац број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070, све док траје оглас, а најкасније 1 (један) час пре почетка јавног надметања.

4. Пријава за јавно надметање подноси се Одељењу за имовинско правне послове Градске општине Младеновац, на јединственом обрасцу у запечаћеној коверти, препоручено поштом или непосредно преко Писарнице Управе Градске општине Младеновац, са назнаком: "Пријава за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ", најкасније сат времена пре одржавања јавног надметања.


5. Пријава за јавно надметање обавезно садржи:

- податке о подносиоцу пријаве, уз следеће доказе: решење Агенције за привредне регистре којим је извршен упис привредног друштва; дозволу за емитовање радископг програма, односно радње; ПИБ; матични број; уговор са банком о отварању и вођењу пословног рачуна; лична карта оснивача;
- оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- доказ о уплати депозита и
- изјаву посносиоца пријаве да прихвата услове из огласа.   

6. Физичка лица која нису регистрована за обављање одговарајуће делатности, дужна су да уз пријаву доставе и изјаву којом се обавезују да ће се у року од 30 дана од дана спровођења поступка јавног надметања регистровати за обављање одговарајуће делатности у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавног надметања.   

7. Учесник јавног надметања који излицитира највећи понуђени износ, потписује изјаву којом се обавезује, да ће у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања, уплатити на рачун закуподавца, договорени износ који се има сматрати првом месечном закупнином, као и износ у висини две излицитиране месечне закупнине на посебан депозитни рачун као средство обезбеђења плаћања.

Ако учесник који понуди највећи износ закупнине исти не уплати у предвиђеном року, односно одустане од понуде, губи право на стицање статуса закупца, као и уплаћени депозит, а поступак јавног надметања се понавља под истим условима у најкраћем року.

Учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда, извршиће се повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.

8. Благовременом ће се сматрати она пријава која буде достављена сат времена пре одржавања јавног надметања.

9. Сви заинтересовани учесници за јавно надметање, могу разгледати предметни пословни простор који се даје у закуп, и то сваког радног дана у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Оглас за  јавно надметање ће бити објављен истицањем на огласној табли ГО Младеновац, у на сајту ГО Младеновац ( средству јавног информисанја) и на вратима пословног простора.

Оглас остаје отворен 3 (три) дана од дана објављивања па до 8 децембра 2015. године до 11,00 часова.

За све информације обратити се службеном лицу Одељења за имовинско правне послове и пословни простор, Николић Драгану  на број телефона: 8241-671


*******