• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Коначна ранг листа - студената који су остварили право на стипендију за школску 2015/2016. годину Штампа
10. децембар 2015.

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 8. децембра 2015. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 42/15), члана 2. став 5. и члана 8. став 8. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", број 38/13) и члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 44/15), донео  је

Р А Н Г   Л И С Т У

I  Право на стипендију за школску 2015/2016 годину имају следећи студенти:

1.Ива Мијаиловић, Стоматолошки факултет у Београду ............................15,15   
2.Ана Јеремић, Фармацеутски факултет у Београду....................................14,63   
3.Лазар Милојевић, Ветеринарски факултет у Београду............................ 14,58   
4.Марко Милинковић, Факултет организационих наука у Београду.........14,51   
5.Даница Цолнарић, Филолошки факултет у Београду...............................14,51   
6.Нина Милановић, Машински факултет у Београду..................................14,45   
7.Дејана Глишић, Филозофски факултет у Београду...................................14,38   
8.Андријана Илић, Медицински факултет у Београду.................................14,36   
9.Тамара Ивановић, Природно-математички факултет у Новом Саду.......14,34     
10.Стефан Шаркоћевић, Факултет музичке уметности у Београду............14,30   
11.Милица Живковић, Филолошки факултет у Београду............................14,30
12.Душан Радојевић, Биолошки факултет у Београду.................................14,28   
13.Мирјана Црногорац, Фармацеутски факултет у Београду......................14,22
14.Милица Миливојевић, Пољопривредни факултет у Београду...............14,00   
15.Жељка Живковић, Географски факултет у Београду..............................13,72     
16.Милица Јевђенијевић, Филолошки факултет у Београду.......................13,63   
17.Невена Милановић, Факултет организационих наука Београд..............13,55   
18.Ђорђе Ђуричић, Машински факултет у Београду...................................13,53         
19.Мијат Костић, Факултет политичких наука Београд...............................13,47         
20.Марија Гајевић, Машински факултет у Београду..................................13,40         
21.Александар Пушкаш, Филозофски факулзет Београд.............................13,33         
22.Невена Црногорац, Факултет примењених уметности Београд.............13,25         
23.Марија Луковић, Руд. геолошки факултет Београд.................................13,08         
24.Љубица Папић, Факултет спорта и физ. васпитања Београд..................13,08         
25.Јелена Јеремић, Правни факултет Београд...............................................13,07   
26.Димитрије Матић, Филозофски факулзет Београд..................................13,07         
27.Марија Игњатовић, Правни факултет Београд........................................13,00         
28.Вања Симић, Грађевински факултет Суботица.......................................12,90         
29.Јелена Црногорац, Факултет примењених уметности Београд..............12,88         
30.Димитрије Милић, Факултет политичких наука Београд.......................12,83         
31.Софија Милинковић, Филолошки факултет у Београду.........................12,77         
32.Дијана Станимировић, Руд. геолошки факултет Београд.......................12,70         
33.Милица Чокић, Филолошки факултет у Београду...................................12,64         
34.Марија Радивојевић, Филолошки факултет у Београду..........................12,63         
35.Дарко Станојковић, Машински факултет у Београду..............................12,56         
36.Нађа Томићевић, Правни факултет Београд.............................................12,50
37.Исидора Бован, Факултет музичке уметности у Београду......................12,50

 

II  Ранг листа је коначна.

III  Ранг листу објавити на сајту градске општине Младеновац и огласним таблама Управе градске општине Младеновац.

 

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 2. став 5. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", број 38/13), прописано је да номинални износ и број стипендија за сваку школску годину утврђује председник градске општине у оквиру средстава утврђених одлуком о буџету градске општине за годину за коју се стипендија додељује.

Како се на Конкурс за доделу  општинских стипендија студентима академских студија за школску 2015/2016 годину, расписаном по решењу Привременог органа градске општине Младеновац број I-00-06-1-28/10/2015 од 22.10.2015. године, пријавило 37 студента који су испунили све услове овог конкурса, на основу чл. 2. и 8. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", број 38/13), Привремени орган градске општине Младеновац  је донео одлуку као у диспозитиву.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-40/2/2015, 8.12.2015. године

Председник
Владан Глишић

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 8. децембра 2015. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07 и 83/14), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 42/15), члана 8. став 9. Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл.лист града Београда", број 38/13) и члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац  ("Службени лист града Београда", број  44/15), донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е

I Општинска стипендија за школску 2015/2016 годину додељује се следећим студентима:

1.Ива Мијаиловић, Стоматолошки факултет у Београду ............................15,15   
2.Ана Јеремић, Фармацеутски факултет у Београду....................................14,63   
3.Лазар Милојевић, Ветеринарски факултет у Београду............................ 14,58   
4.Марко Милинковић, Факултет организационих наука у Београду.........14,51   
5.Даница Цолнарић, Филолошки факултет у Београду...............................14,51   
6.Нина Милановић, Машински факултет у Београду..................................14,45   
7.Дејана Глишић, Филозофски факултет у Београду...................................14,38   
8.Андријана Илић, Медицински факултет у Београду.................................14,36   
9.Тамара Ивановић, Природно-математички факултет у Новом Саду.......14,34     
10.Стефан Шаркоћевић, Факултет музичке уметности у Београду............14,30   
11.Милица Живковић, Филолошки факултет у Београду............................14,30
12.Душан Радојевић, Биолошки факултет у Београду.................................14,28   
13.Мирјана Црногорац, Фармацеутски факултет у Београду......................14,22
14.Милица Миливојевић, Пољопривредни факултет у Београду...............14,00   
15.Жељка Живковић, Географски факултет у Београду..............................13,72     
16.Милица Јевђенијевић, Филолошки факултет у Београду.......................13,63   
17.Невена Милановић, Факултет организационих наука Београд..............13,55   
18.Ђорђе Ђуричић, Машински факултет у Београду...................................13,53         
19.Мијат Костић, Факултет политичких наука Београд...............................13,47         
20.Марија Гајевић, Машински факултет у Београду..................................13,40         
21.Александар Пушкаш, Филозофски факулзет Београд.............................13,33         
22.Невена Црногорац, Факултет примењених уметности Београд.............13,25         
23.Марија Луковић, Руд. геолошки факултет Београд.................................13,08         
24.Љубица Папић, Факултет спорта и физ. васпитања Београд..................13,08         
25.Јелена Јеремић, Правни факултет Београд...............................................13,07       
26.Димитрије Матић, Филозофски факулзет Београд..................................13,07         
27.Марија Игњатовић, Правни факултет Београд........................................13,00         
28.Вања Симић, Грађевински факултет Суботица.......................................12,90         
29.Јелена Црногорац, Факултет примењених уметности Београд..............12,88         
30.Димитрије Милић, Факултет политичких наука Београд.......................12,83         
31.Софија Милинковић, Филолошки факултет у Београду.........................12,77         
32.Дијана Станимировић, Руд. геолошки факултет Београд.......................12,70         
33.Милица Чокић, Филолошки факултет у Београду...................................12,64         
34.Марија Радивојевић, Филолошки факултет у Београду..........................12,63         
35.Дарко Станојковић, Машински факултет у Београду..............................12,56         
36.Нађа Томићевић, Правни факултет Београд.............................................12,50       
37.Исидора Бован, Факултет музичке уметности у Београду......................12,50

 

II На основу овог решења, са сваким стипендистом појединачно, закључује се уговор о стипендирању који у име градске општине Младеновац потписује председник Привременог органа градске општине Младеновац.

III Решење доставити Одељењу за општу управу, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и архиви.


ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број I-00-06-1-40/3/2015, 8.12.2015. године


Председник
Владан Глишић