• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Решење - расподела средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања Штампа
25. децембар 2015.

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 24. децембра 2015. године, разматрајући нови Предлог расподеле средстава по расписаном конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији градске општине Младеновац, од 23. Децембра 2015. године, на основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, и 58/15), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/14), члана  86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15) и члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 44/15 ), донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији градске општине Младеновац за 2015. годину

 

I Средства из буџета градске општине Младеновац опредељена за суфинансирење пројеката производње медијских садржаја, у укупном износу од 800.000,00 динара, расподељују се следећим подносиоцима пројеката:

1. ТВ „Флеш Плус“ за пројекат: Младеновац на длану – 350.000,00 динара:

2. Мирослав Станковић пр – Радња за штампање-Штампарија Делта Прес Младеновац за пројекат: Недељне новине „Младеновачки глас“ – 150.000,00 динара;

3. Удружење грађана „Хелп“ за пројекат: Опште информисање локалне заједнице  - 150.000,00 динара;

4. Независни Радио „ИМФ БРАФ“ за пројекат: Деца су украс Младеновца – 100.000,00 динара.

5. ПД РТВ Јасеница доо за пројекат: Младеновац на длану  -  50.000,00  динара.


II Решење ступа на снагу даном објављивања.

III Решење објавити на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац и у електронској форми доставити сваком учеснику на Конкурсу.

IV Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да без одлагања, а најкасније до понедељка, 28.12.2015. године у 12,00 часова,  доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима (Образац 2 Ревидирани буџет пројекта), односно, обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељана.


О б р а з л о ж е њ е

На Конкурс за суфинансирсање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији градске општине Младеновац у 2015. години, број: I-00-06-1-37/1/2015 од 24.11.2015. године, благовремено је  предато седам пријава од којих је једна непотпуна и то пријава „Драгон стар“ доо из Младеновца, која као таква није била предмет разматрања Комисије. Ценећи конкурсну документацију, Комисија је, у скаладу са одредбама Закона о јавном информисању и медијима и Првилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, утврдила предлог одлуке о расподели средстава опредељених буџетом градске општине Младеновац за суфинансирање медијаских садржаја и исти доставила на разматрање Привременом органу градске општине Младеновац, који је исти осценио непотпуним због непостојања образложења предложене расподеле средстава и вратио Комисији да отклони недостатке.

Након одржане седнице дана 23.12.2015. године, Комисија је Привременом органу доставила образложени предлог расподеле средстава, који је разматрајући исти на седници одржаној 24.12.2015. године одлучио као у диспозитиву: 

1. Пројекат "Младеновац на длану" (ТВ Флеш ПЛУС ) подразумева садржај који, поред праћења дневно-политичких дешавања, указује и на конкретне проблеме у градској општини Младеновац. Пројекат  нуди информативне и специјализоване медијске садржаје од значаја за живот и рад грађана у локалној заједници.

2. Пројекат  "Младеновачки Глас" (Мирослав Станковић ПР радња за штампање Штампарија Делта Прес Младеновац) је од посебног значаја за информисање становника градске општине  Младеновац због доступности великом броју грађана, односно, дистрибутивне покривености. Садржај обухваћен пројектом доприноси подизању квалитета и разноврсности јавног информисања и унапређењу медијског стваралаштва у области опште информисаности.

3. Пројекат "Опште информисање локалне заједнице" (Удружење грађана "Хелп") обухвата информисање о актуелним темама значајним за локалну заједницу са посебним акцентом на праћење културних и спортских манифестација. Од посебног значаја је специјализован програмски садржај намењен праћењу привредних и економских тема, као и тема из области пољопривреде и туризма.

4.Пројекат "Деца су украс Младеновца" (Независни радио ИФМ БРАФ) нуди иновативан и оригиналан садржај који се не односи искључиво на извештавање о раду локалне самоуправе. Наведени садржај је од значаја за млађу популацију чије информативне потребе нису у довољној мери задовољене. Утиче на медијску писменост деце, водећи рачуна о специфичним потребама најмлађих, са јасно одвојеним специфичним циљевима.

5.Пројекат "Младеновац на длану" (подносилац пројекта ПД РТВ "Јасеница ДОО")  садржи тематску разноврсност и подразумева садржај намењен општој популацији попут сервисних и других информација од јавног значаја, са посебним акцентом на едукацију младих кроз ауторску емисију посвећену овој популацији.

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I-00-06-1-45/1/2015 од 24.12.2015. године

Председник
Владан Глишић