• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Конкурс - суфинансирање пројеката производње медијских садржаја Штампа
24. фебруар 2016.
 

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 23. фебруара 2016. године, на основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15), Одлуке о привременом финансирању градске општине Mладеновац за период јануар - март 2016. године („Службени лист града Београда”, брoj 93/15), члана  86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15) и члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 44/15 ), расписује


КОНКУРС
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији градске општине Младеновац у 2016. години


I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС


Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији градске општине Младеновац за период јануар - март 2016. године, средства у износу од 450.000,00 динара намењена су за конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана градске општине Младеновац; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана градске општине Младеновац за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.


II ПРАВО УЧЕШЋА


На конкурсу може учествовати:

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији градске општине Младеновац;

2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији градске општине Младеновац.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.


III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА


Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:


1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3. у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији градске општине Младеновац;
2. актуелност теме,  доступност већем броју корисника, односно покривеност фреквенцијом и дистрибуцијом на територији градске општине Младеновац;
3. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.


IV РОКОВИ


Пријаве на конкурс подносе се у року од 8 ( осам) дана од дана објављивања у недељним новинама "Младеновачки глас", а најкасније до 5. марта 2016. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од  8  дана од дана закључења конкурса.


V ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се може преузети на дну ове странице (Образац 1– пријава и Образац 1 – табела буџет пројекта).

Учесник конкурса је обавезан да уз пријаву приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
2. решење о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
4. доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса није блокиран - оверена изјава;
5. оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
6. оверена изјава одговорног лица издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса да нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда, односно оверена изјава да су након изрицања казни и мера предузете активности којом гарантују да се сличан случај неће поновити;
7. оверена изјава да током 2016. године за пројекат којим конкурише није добијао буџетска средства од стране РС, односно од аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у укупном износу од 80% вредности пројекта, а уколико јесте потребно је навести тачан проценат остварених средстава по том основу;
8. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

Пријава са свом потребном докуметацијом подноси се у затвореној коверти у штампаном издању и на ЦД-у на писарници Управе градске општине Младеновац, са назнаком НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА  ГО МЛАДЕНОВАЦ  РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ“ или путем поште препорученом пошиљком.

Оцену пројеката поднетих на Конкурс вршиће стручна Комисија од три члана коју именује Привремени орган  градске општине Младеновац  из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење, и његов пројекат се не разматра.

 

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ


Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате градској општини Младеновац, Управи градске општине Младеновац, Служби за скупштинске послове. Уз предлог за чланове комисије, доставити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.


VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Конкурс, образац за пријаву и образац буџета пројекта објављују се и на сајту  градске општине Младеновац, www.mladenovac.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса, а конкурс и  у недељном  листу „Младеновачки глас ”.

Образложено Решење о расподели средстава донеће Привремени орган градске општине Младеновац на основу образложеног предлога Комисије.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на сајту градске општине Младеновац www.mladenovac.rs и достављено свим учесницима конкурса.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације се могу добити радним данима од 10 до 14 часова на телефоне: 011/8241-610.


ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-61/2/1/2015, 23. фебруара 2016. године


Образац 1 - Пријава

Образац 1 - Табела/буџет пројекта