• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Конкурс - суфинансирање програма од јавног интереса које реализују Удружења у 2016.години Штампа
24. фебруар 2016.
 

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 23. фебруара 2016. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др.закони), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног  интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), члана 7. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", број 3/16) и чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 42/15), расписује


К О Н К У Р С
за суфинансирање програма од јавног интереса
које реализују Удружења у 2016. години
из буџета градске општине Младеновац


Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују Удружења а финансирају се из буџета градске општине Младеновац опредељених Одлуком о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар-март 2016. године ("Сл. лист града Београда", бр. 93/15) и Решењем о утврђивању приоритетних области за финансирање програма удружења бр. V-00-06-1-61/4/2016 од 23.2.2016. године, средства у износу од 1.700.000,00 динара намењена су за конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у 2016. години из буџета градске општине Младеновац. Средства која се одобре за реализацију програма су наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма.


Конкурс се расписује за суфинансирање приоритетних области, и то:
- хуманитарни програми и други програми који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Младеновац,
-  активности пензионерских организација,
-  заштита животиња и
-  заштита лица са инвалидитетом.

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована на територији градске општине Младеновац, односно имају седиште или огранак и делују на овом подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације (у даљем тексту: удружења), с тим да програмске активности реализују на територији градске општине Младеновац.

Предмет финансирања по расписаном конкурсу не могу бити програми који доносе профит удружењима, заговарају насиље, нетолерантност  или  било коју врсту дискриминације.
На једном конкурсу удружење може учествовати са више програма, а средства из буџета градске општине Младеновац додељују се за суфинансирање само једног програма и то у износу до 80% од вредности програма.

Прихватљиви трошкови укључују: трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију програма; трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, оглашавање, штампање, трошкови организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове ангажованих лица; трошкове ПДВ-а и други трошкови које утврди Привремени орган градске општине Младеновац.

Неприхватљиви трошкову су: дугови и покривање губитака или дуговања, пристигле пасивне камате, ставке које се већ финансирају из других пројеката, куповина земље или зграда или реновирање просторија, и други трошкови које утврди Привремени орган градске општине Младеновац.


Обавезна конкурсна документација садржи

- пријавни образац;
- образац описа програма;
- образац буџета;
- оверену фотокопију решења о упису организације у Регистар;
- оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
- потврду пословне банке да рачун подносиоца пријаве није у блокади и копију завршног рачуна за претходну годину (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од Поште)
- потписану и оверену изјаву о висини учешћа сопствених средстава, односно, висини учешћа других субјеката у реализацији програма.


Критеријуми за оцењивање програма које примењују Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма удружења, садржани су у мерилима и  критеријумима прописаним Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног  интереса која реализују удружења и Упутством за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 24/15).


Сваком програму Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена листа вредновања и рангирања програма.

Листа вредновања и рангирања објављује се на званичној интернет страници градске општине Младеновац, огласним таблама Управе градске општине Младеновац и може бити објављен у локалним  средствима јавног информисања.

На листу из претходног става, учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објавиљивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 10 дана од дана његовог пријема и иста је коначна, након чега Комисија у року од три дана сачињава извештај о спроведнеом конкурсу и доставља га, са предлогом одлуке о избору програма који ће се финансирати из буџета градске општине Младеновац, Привременом органу градске општине Младеновац на усвајање.

Привремени орган доноси решење о додели средстава на основу одлуке из претходног става, након чега председник Привременог органа закључује појединачне уговоре о финансирању, односно суфинансирању програма средствима из буџета градске општине Младновац.


Одлука о избору програма удружења објављује се на званичној инернет страници градске општине Младеновац, огласним таблама Управе градске општине Младеновац и може бити објављен у локалним средствима јавног информисања.

Пријаве на конкурс са свом потребном документацијом подносе се Комисији на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације (Образац 1). Пријаве се подносе у затвореној коверти у штампаном издању и на ЦД-у на писарници Управе градске општине Младеновац или  путем поште препорученом пошиљком на адресу: градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, Младеновац 11400 са назнаком НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ  КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2016.ГОДИНИ“.   

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања јавног конкурса, односно закључно са 9. мартом 2016 године.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

За све додатне информације, учесници на конкурсу могу се обратити на телефон: 8241-605, радним данима од 8,00 до 15,00 часова.


ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-61/5/1/2016, 23. фебруара 2016. године

 

ПРЕУЗМИТЕ : Пријавни Образац (образац бр. 1) И Образац описа и буџета програма (Образац 2)