• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Конкурс - регресирање вештачког осемењавања говеда Штампа
24. фебруар 2016.

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 23. фебруара 2016. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 44/15), чланова 3, 9 и 11. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст и 3/16), Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/ 2016 од 8.2.2016. године и члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и 38/13), расписује

 

КОНКУРС
за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац
за регресирање вештачког осемењавања говедаЦИЉЕВИ КОНКУРСА       

Део средства буџета градске општине Младеновац је намењен и за подстицање развоја пољопривреде на територији градске општине Младеновац, и то за регресирање вештачког осемењавања говеда.

ИЗНОС СРЕДСТАВА

Средства буџета градске општине Младеновац за ове намене износе  1.281.000,00 -динара.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

3.1. Право учешћа на конкурсу

На конкурс могу да се пријаве физичка лица - носиоци пољопривредног газдинства са територије градске општине Младеновац, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем на територији градске општине Младеновац.

Грла за која се подноси захтев за коришћење регреса за вештачко осемењавање крава могу да буду у власништву подносиоца захтева или у власништву члана пољопривредног газдинства подносиоца захтева.

3.2. Намена средстава

Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинстава има право на регресирање трошкова вештачког осемењавања крава, по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године, у износу 1.000,00 динара.

Право на регрес за вештачко осемењавање говеда може се остварити за извршено осемењавање говеда у периоду од 1.1.2016. године до утрошка средстава опредељених за ову намену.


3.3 Документација за конкурс


Учесник на конкурсу за доделу средстава буџета градске општине Младеновац подноси:

- Пријаву;
- фотокопију личне карте подносиоца захтева;
- податке о пољопривредном газдинству (доказ о активном статусу) - Управа за трезор, филијала Младеновац;
- извод из регистра пољопривредног газдинства (подаци о члановима пољопривредног газдинства) -Управа за трезор, филијала Младеновац;
- изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
- рачун о вештачком осемењавању надлежне ветеринарске службе, са ветеринарским идентификационим бројем имања (ИД) и бројем грла (РС, ЦС), на коме је јасно назначена пуна цена осемењавања, као и име бика чијим је семеном осемењено грло. Наведени рачун мора бити потписан од стране корисника и ветеринара и не може бити старији од 1.1.2016. године;
- фотокопију пасоша за осемењено грло;
- фотокопију наменског текућег рачуна подносиоца захтева.

3.4. Предаја документације

Образaц пријаве на конкурс учесник може лично да преузме на писарници Управе градске општине Младеновац у ул. Краља Петра I бр. 175, Младеновац. Електронска форма пријаве на конкурс са текстом конкурса може да се преузме са званичне интернет презентације градске општине Младеновац  www.mladenovac.rs.

Документација се доставља преко писарнице Управе градске општине Младеновац, или поштом, у затвореној коверти, са назнаком: За Комисију за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређење пољопривреде на територији градске општине Младеновац у 2016. години – ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА, на адресу: Градска општина Младеновац ул. Краља Петра I бр. 175, 11400 Младеновац

Све додатне информације и објашњења могу се добити на телефон  8241-674.

3.5. Рок за предају документације

Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до  20.12.2016.године.

3.6. Избор корисника средстава буџета градске општине Младеновац

Комисија за пољопривреду утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса и утврђује Предлог одлуке о додели подстицајних средстава који доставља Привременом органу градскеопштине Младеновац.
Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун корисника, на основу решења Привременог органа ГОМ, донетог на основу предлога Комисије из претходне тачке, и то један пут месечно. Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих средстава.

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, подносе се од дана објављивања Јавног позива до утрошка расположивих средстава.

Неблаговремену и некомплетну документацију Комисија  неће узети уз разматрање.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-61/3/2016, 23. фебруара 2016. године

Председник
Владан Глишић

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 15. aприла 2016. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, број  42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, број 44/15), чл. 3, 9 и 11. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, бр. 3/13 - пречишћен текст и бр. 4/16), Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године и члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и бр. 38/13), донео је


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСА
за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац
за регресирање вештачког осемењавања говеда
број V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године

Члан 1.

У Конкурсу за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда бр. V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године тачка 3.6. Избор корисника средстава буџета градске општине Младеновац мења се и гласи:

"Комисија за пољопривреду утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса и утврђује Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава који доставља Привременом органу градске општине Младеновац.

Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун на основу решења Председника ГОМ, донетог на основу предлога Комисије из претходне тачке, и то један пут месечно.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу комплетних поднетих захтева до утрошка расположивих средстава.

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе од дана објављивања Јавног позива до утрошка средстава наведених у члану 1. овог Програма.

Неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање и исте ће, као такве, одбацити закључком.

У случају да је подносилац пријаве доставио некомплетну документацију (није доставио сву тражену документацију наведену у тачки 3.3. Документација за конкурс) Комисија ће позвати подносиоца пријаве да у року од три (3) дана од дана пријема захтева Комисије (усменог или писменог) допуни документацију. Уколико подносилац пријаве не поступи по захтеву Комисије у остављеном року, Комисија ће закључком одбацити пријаву као некомплетну".

Члан 2.

Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs и Огласним таблама Управе градске општине Младеновац.


ПРИВРЕМEНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-77/8/2016, 15. априла 2016. године.

Председник                                                                      
Владан Глишић

 

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 25.3.2016. године до 21.4.2016.)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 27.4.2016. године до 12.5.2016.)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 16.5.2016.године до 26.5.2016.)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 26.5.2016.до 5.6.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 6.6.2016.до 21.6.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 22.6.2016.до 6.7.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 7.7.2016. до 19.7.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 20.7.2016. до 17.8.2016. године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 18.8.2016. до 19.9.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 20.9.2016. до 10.10.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 11.10.2016. до 27.10.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 28.10.2016. до 8.11.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 9.11.2016. до 1.12.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 2.12.2016. до 9.12.2016.године)

(Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве приспеле закључно са 20.12.2016.године)

Закључак о одбацивању пријаве - регерсирање вештачког осемењавања говеда