• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају Штампа
08. март 2016.
 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Ул. Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац 
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  Врста поступка:

јавна набавка мале вредности

 

Опис предмета јавне набавке:  Набавка добара – куповина опреме за безбедност учесника у саобраћају за Партију 1 - куповина светлеће ротације за пољопривредне машине

Предмет јавне набавке: добра.

Предмет набавке је обликован у 3 партије (Партија 1 - Куповина светлеће ротације за пољопривредне машине, Партија 2 - Куповина рефлектујућих прслука за учеснике у саобраћају, Партија 3 - Куповина заштитних кацига за бициклисте) али се спроводи поновни поступак за Партију 1 јер је претходни обустављен из разлога што су све поднете понуде прелазиле процењену вредност набавке за Партију 1.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 31518000 - светла за сигнализаци

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама. Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

 Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку опреме за безбедност учесника у саобраћају за Партију 1 - куповина светлеће ротације за пољопривредне машине, ЈНМВ бр. 1.4/2015», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 16.3.2016. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за безбедност учесника у саобраћају - Партија 1, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.   На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 16.3.2016. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

 Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

У Младеновцу,Број: 03.05.404-9/2016, 8.3.2016. године

 ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕТНАЦИЈА