• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документацје - јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом Штампа
08. март 2016.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-6/2016Датум: 8.3.2016. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016, а поводом захтева заинтересованог понуђача за додатним информацијама конкурсне документације од 7.3.2016. године, комисија даје следећа појашњења:

Питања:

На страни 8. конкурсне документације, у оквиру услова за учешће под тачком 4.2.1., навели сте као услов да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом уколико је у последње три обрачунске године (2013., 2014. и 2015.) од пружања предметних услуга остварио приход од најмање 39.000.000,00 динара без ПДВ-а, а да је најмање један уговор закључен у минималној вредности од 6.000.000,00 динара без ПДВ-а.

1) Да ли то значи да у обрасцу бр. 12 треба уписати износ који је реализован у 2013., 2014. и 2015. години без обзира на датум када је уговор закључен, односно уколико је уговор закључен и почео да се реализује нпр. у 2012. години а део реализације извршен и у 2013. години, да ли на линији "у укупној вредности од ________ без ПДВ-а", треба уписати укупну вредност уговора или само вредност која је реализована у 2013. години?

 Одговор:

 Уписује се само вредност која је реализована у току 2013. години, јер се тражи обрачунски период у претходне три године (2013., 2014. и 2015. година). 

1а) Шта треба уписати у обрасцу бр. 12, у делу текста који се односи на податак из уговора "за период од _________ до __________ године" уколико је уговор закључен на неодређено време? Одговор: Уписује се период у којем је остварен приход у износу који је наведен у делу обрасца "у укупној вредности од ________ динара без ПДВ-а".

1б) Уколико је уговор закључен у 2015. години а реализује се у 2015. и 2016. години да ли у делу текста обрасца бр. 12 " у укупној вредности од ________ без ПДВ-а" треба уписати реализовани износ само из 2015. године, а у делу "за период од ________ до _________ године", датуме од почетка реализације до 31.12.2015. године или нешто друго?  

Одговор:

Уписује се само вредност која је реализована у току 2015. године. Наиме, образац бр. 12 (Потврда референце), попуњава референтни наручилац/клијент тако што уписује вредност уговора који је закључио са понуђачем у погледу пружања предметних услуга само за део уговора који је реализован у траженом обрачунском периоду од претходне три године (закључно са 2015. годином), без обзира на време важења уговора, односно у случају када је исти закључен на неодређено време или укључује и период након 2015. године, односно без обзира на укупну вредност уговора. Укупна вредност уговора у случају да се време важења уговора не поклапа са обрачунским периодом од 2013., 2014. и 2015. године се приказује у оквиру обрасца бр. 6 - Референтна листа. 

2) У вези са претходним питањем, шта би требало уписати у Образцу бр. 6 – Референтна листа, у колони „период важења уговора“ ако је уговор закључен на неодређено време? Или ако је уговор закључен у 2015. години, а реализује се у 2015. и 2016. години, треба ли уписати датуме од почетка реализације до 31.12.2015.год или нешто друго?

Такође, шта треба уписати у колони „укупна вредност уговора“ ако је Уговор  закључен и почео да се реализује нпр. у 2012. Години, а део реализације извршен и у 2013.години да ли треба уписати укупну вредност уговора или само вредност која је реализована у 2013. години? Или уколико је уговор закључен у 2015. години а реализује се у 2015. и 2016. години да ли у „ у укупној вредности уговора“ треба уписати реализовани износ само из 2015. год.?

Одговор: 

Образац бр. 6 (Списак референтних наручилаца - Референтна листа), понуђач попуњава тако што уписује назив клијента/наручиоца са којим је закључио уговор о пружању предметних услуга, без обзира да ли је уговор закључен на одређено или неодређено време, с тим да ако је уговор закључен на неодређено време у колони "период важења уговора" уписује датум почетка важења уговора, затим повлака - на неодређено", док у колони "укупна вредност уговора без ПДВ-а" уписује укупну вредност уговора за период важења уговора који је наведен у претходној колони. Према томе, укупна вредност уговора у оквиру овог обрасца може обухватити и период након 2015. године, али ће тражене услове понуђач доказивати достављањем обрасца бр. 12 (Потврда референце) навођењем података који се односе искључиво на период остваривања прихода од пружања предметних услуга у току 2013., 2014. и 2015. године, што је детаљније објашњено у одговору на питање број 1.

Напомињемо да наручилац може у складу са чланом 79. Законом, после отварања понуда да тражи од понуђача додатна објашњења у вези поднете понуде, као и достављање на увид оригинала документације на коју се понуђач позвао у понуди или доставио у виду копија, па је тражени податак потребан због идентификације уговора на које се понуђач позива.

КОМИСИЈА

Ана Петровић
Александра Матејић
Владанка Срећковић