• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка - отворен поступак - ОШ "Свети Сава" Штампа
29. март 2016.
 

 

Наручилац: Градска општина Младеновац 
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Предмет јавне набавке: 

радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидратантске мреже у објекту и реконструкција дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45400000 - завршни грађевински радови 4545400 - радови на реконструкцији

Врста поступка: 

Oтворен поступак уз примену чл. 131б, 131в и 131г Закона о јавним набавкама 

Циљ поступка: 

поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Услови за учествовање у поступку: 

Право учешћа у поступку имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност обавезних и додатних услова достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове. 

Критеријум за избор најповољније понуде: 

"најнижа понуђена цена"

Увид и преузимање конкурсне документације: 

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.gov.rs/ и Порталу службених гласила РС

Подношење понуда: 

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за јавну набавку  радова –  „Инвестиционо одржавање објекта, реконструкција хидрантске мреже у објекту и реконструкција дела канализационе мреже око објекта О.Ш. „Свети Сава“ у Космајској улици у Младеновцу на к.п. 3365 К.О. Младеновац Варош, ЈН бр 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ", најдаље до 8.4.2016. године  до 10,00 часова, на адресу градска општина Младеновац - Комисија за јавну набавку. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца 

Отварање понуда: 

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда односно 8.4.2016. године са почетком у 10,30 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења

Контакт:

За ближе информације обратити се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА