• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације 3 - О.Ш. "Свети Сава" Штампа
06. април 2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-12/2016
Датум: 5.4.2016. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-12/2016 од 29.3.2016. године, даје следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр. 1/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 5.4.2016. године, Комисија даје следеће појашњење:


Питање:


"Молимо да нам у складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама дате одговор у року предвиђеном чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама на следеће питање:

У оквиру прилога 2. Упутство како се доказује испуњеност услова из конкурсне документације, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом потребно је, између осталог, доставити:

Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) који издаје Агенција за привредне регистре или оверен завршни рачун - биланс стања и биланс успеха за напред наведене године.

Према Закону о рачуноводству и ревизији правно лице је дужно да Агенцији за привредне регистре до 30.06. текуће године достави редовни годишњи финансијски извештај за претходну годину што значи да објављивање финансијског извештаја за 2015. годину можемо очекивати након 30.06.2016. те је стога немогуће доставити чак ни оверен завршни рачун - Биланс успеха и стања за 2015. годину у оквиру понуде за јавну набавку број 1/2016.

Да ли ће као испуњеност претходно поменутог услова наручилац прихватити да понуђач достави БОН ЈН за 2012, 2013 и 2014. заједно са статистичким извештајем, билансом стања и билансом успеха за 2015. годину?


Одговор:

Да. Можете доставити неоверен биланс стања и биланс успеха за 2015. годину.

 

КОМИСИЈА

Момчило Давидовић
Александра Матејић
Наташа Петровић
Мирослав Александрић
Љубиша Добричић