• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације 4 - О.Ш. "Свети Сава" Штампа
12. април 2016.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-12/2016
Датум: 11.4.2016. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-12/2016 од 29.3.2016. године, даје следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр. 1/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 8.4.2016. године, Комисија даје следеће појашњење:


Питањa:

"Поштовани,
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама , молимо вас да нам дате додатна појашњења и информације у вези јавне набавке извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидранске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. „Свети Сава“ у Космајској улици у Младеновцу на К.П. 3365 К.О. Младеновац Варош , број јн 1/2016 и то за:

1.Инвестиционо одржавање равног крова, ПОС 1: Молимо вас да дефинишете површину крова са којег је потребно уклонити шљунак, хидроизолацију и олуке?

2.Инвестиционо одржавање равног крова, ПОС 2: Молимо вас да дате потребну густину минералне вуне?

3.Инвестиционо одржавање равног крова, ПОС 2: Молимо вас да дате врсту и дебљину лима?

4. Инвестиционо одржавање сутерена и дела приземља и спратова, ПОС 1: Молимо вас да дефинишете квадратуру или основу како би се имао увид урадове рушења?

5. Инвестиционо одржавање сутерена и дела приземља и спратова, ПОС 10: Молимо вас да доставите шеме ПВЦ врата?

6. Инвестиционо одржавање сутерена и дела приземља и спратова, ПОС 11: Молимо вас да доставите шему ограде?

7. Инвестиционо одржавање сутерена и дела приземља и спратова, ПОС 18-19-20: Молимо вас да дефинишете количине јер се незахвално дати цену за ове позиције по паушалу као јединици мере?
Да дефинишете пречнике цеви? Којих цеви одређеног пречнка тачно у количини иде?"


Одговори:

1.Површина равног крова је 756 м2.

2.Набавка и уградња термоизолационог материјала од јако тврде камене минералне вуне за топлотну, звучну заштиту, као и заштиту од пожара, произведене у складу са EN 13162 (SRPS EN 13162). На подлогу поставити плоче минимално λ=0,036 W/Mk, класе дозвољеног одступања Т5, класе негоривости А1, декларисане притисне чврстоће при 10%-ном сабијању 50кРа, деламинације 10кРа, тачкастог оптерећења 500 N, типа Knauf Insulation Smart Roof Thermal или сл.

3.Поцинковани пластифицирани лим, д=0,55мм.

4.Цртежи су саставни део пројектно-техничке документације достављене инвеститору у електронској форми.

5.Димензије врата су саставни део пројектно-техничке документације достављене инвеститору у електронској форми.

6.Опис и димензије ограде су детаљно дати, тако да нема потребе за достављањем цртежа.

7.POS 18,19,20 су дате паушално, обзиром да се ради о замени постојећих цеви и везног материјала новим, истог капацитета и димензија, које су до сада беспрекорно функционисале. Обзиром да је документацијом предвиђена замена санитарије и керамичких облога, логично је да се врши и замена инсталација водовода и канализације, но пошто су инсталације скривене у зидовима, свака калкулација количина и пречника цеви била бипроизвољна, па је остављено понуђачима да увидом у стање на терену понуде ову позицију паушално према броју потрошача.


КОМИСИЈА
Момчило Давидовић
Александра Матејић
Наташа Петровић
Мирослав Александрић
Љубиша Добричић