• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Одлука о измени конкурса - регресирање вештачког осемењавања говеда Штампа
19. април 2016.

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној 15. aприла 2016. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, број  42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, број 44/15), чл. 3, 9 и 11. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац („Сл. лист града Београда“, бр. 3/13 - пречишћен текст и бр. 4/16), Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године и члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 - пречишћен текст и бр. 38/13), донео је


ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ КОНКУРСА
за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац
за регресирање вештачког осемењавања говеда
број V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године

 

Члан 1.

У Конкурсу за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда бр. V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године тачка 3.6. Избор корисника средстава буџета градске општине Младеновац мења се и гласи:

"Комисија за пољопривреду утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса и утврђује Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава који доставља Привременом органу градске општине Младеновац.

Исплата средстава врши се уплатом на наменски текући рачун на основу решења Председника ГОМ, донетог на основу предлога Комисије из претходне тачке, и то један пут месечно.

Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу комплетних поднетих захтева до утрошка расположивих средстава.

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе од дана објављивања Јавног позива до утрошка средстава наведених у члану 1. овог Програма.

Неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање и исте ће, као такве, одбацити закључком.

У случају да је подносилац пријаве доставио некомплетну документацију (није доставио сву тражену документацију наведену у тачки 3.3. Документација за конкурс) Комисија ће позвати подносиоца пријаве да у року од три (3) дана од дана пријема захтева Комисије (усменог или писменог) допуни документацију. Уколико подносилац пријаве не поступи по захтеву Комисије у остављеном року, Комисија ће закључком одбацити пријаву као некомплетну".

 

Члан 2.

Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs и Огласним таблама Управе градске општине Младеновац.


ПРИВРЕМEНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-77/8/2016, 15. априла 2016. године.


Председник                                                                       
Владан Глишић