• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - ОШ "Свети Сава" Штампа
28. април 2016.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке:  Јавна набавка ради отклањања последица елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа - удеса у отвореном поступку, у складу са чл. 131b, 131v и 131g Закона о јавним набавкама

Врста предмета јавне набавке: Радови

Опис предмета набавке: Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години.

Назив и ознака из општег речника набавке: 45400000 - завршни грађевински радови 4545400 - радови на  реконструкцији

Уговорена вредност: 21.874.394,20 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Четири

Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена 24.426.286,80 динара без обрачунатог ПДВ-а, 29.311.544,16 са обрачунатим ПДВ-oмНајнижа понуђена цена: 21.874.394,20 динара без обрачунатог ПДВ-а,  26.245.673,04  са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена 24.245.984,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 29.095.180,80 са обрачунатим ПДВ-oмНајнижа понуђена цена: 21.874.394,20 динара без обрачунатог ПДВ-а,  26.245.673,04  са обрачунатим ПДВ-oм 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговораа: 20.4.2016. године. 

Датум закључења уговора: 22.4.2016. године.

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача: "Југоградња" д.о.о. Београд;
Адреса и место: ул. Велизара Косановића бр. 22, 11000 Београд;
Матични број: 07794517
ПИБ: 100015945
Шифра делатности: 4120

Период важења уговора: Уговор важи од 27.4.2016. године до испуњења уговора