• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - куповина аутоседишта за бебе Штампа
09. мај 2016.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Привремени орган градске општине
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-13/2016
Датум: 9.5.2016. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-13/2016 од 27.4.2016. године, даје следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина аутоседишта за бебе, ЈНМВ бр. 1.7/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 7.5.2016. године, Комисија даје следеће појашњење:


Питање:

"Да ли је испорука сукцесивна у току године а у складу са Вашим потребама или се сва роба испоручује одједном у максималном року од 20 дана од закључења уговора?"


Одговор:

У предметном поступку није предвиђена сукцесивна испорука, већ се сва добра морају испоручити одједном, што је наручиоцу од посебне важности. Управо из наведеног разлога је и предвиђена уговорна казна за сваки дан закашњења у испоруци предметних добара, као и меница за добро извршење посла.


КОМИСИЈА

Стефан Ивановић
Александра Матејић
Маријана Костић