• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Одлука о додели подстицајних средстава - регресирање вештачког осемењавања говеда Штампа
11. мај 2016.

 

Привремени орган градске општине Младеновац на седници одржаној дана 9. маја 2016. године,
на основу чл. 51. и 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), чл. 2. и 3.
Одлуке o распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа
градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", број 42/15),
члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац
("Сл. лист града Београда", број 44/15), члaна 39. Статута градске општине Младеновац
("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13),
чл. 3. и 12. Одлуке о начину финансирања, пројеката, активности
или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац
из буџета градске општине Младеновац
("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст и 3/16),
члана 5. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде
бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године, а на предлог
Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката,
активности или програма унапређења пољопривреде
на територији градске општине Младеновац,
образоване решењем бр. V-00-06-1-59/9/2016 од 11.2.2016. године,
донео је следећу


О Д Л У К У
о додели подстицајних средстава
- регресирање вештачког осемењавања говеда


Подстицајна средства - регрес за извршено вештачко осемењавање говеда, додељују се следећим физичким лицима - носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, а која су поднела пријаву на Конкурс за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда бр. V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године (објављен на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац дана 24.2.2016. године) и измењен Одлуком бр. V-00-06-1-77/8/2016 од 15.4.2016. године:

Физичко лице - Носилац регистрованог пољопривредног газдинства

Пријава/допуна пријаве 

Грла за која је носилац остварио право на регресирање трошкова вештачког осемењавања (ИД број грла) и датум осемењавања 

УКУПНО ОДОБРЕНО:

Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинстава има право на регресирање трошкова вештачког осемењавања крава, по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године, у износу 1.000,00 динара 

1. Јовановић Александар

бр. 1588 од 25.3.2016. године и бр. 2145 од 19.4.2016. године

1. RS 7154482674 - 23.2.2016. г.

2. RS 7124255885 - 31.1.2016. г.

3. RS 7195726999 - 12.1.2016. г.

4. RS 7155226343  - 12.1.2016. г.

5. RS 7114482671 - 3.1.2016. г

6. RS 7175226304 - 31.1.2016. г.

7. RS 7185705799 - 22.1.2016. г.

7.000,00 динара

2. Петровић Милета

бр. 1621 од 28.3.2016. године и бр. 2227 од 22.4.2016. године

1. CS 7110297903 - 17.2.2016. г.

2. RS 7152686729 - 13.2.2016. г.

3. RS 7165543034 - 26.3.2016. г.

3.000,00 динара

3. Милојевић Живка

бр.  1920 од 7.4.2016. године и бр. 2258 од 25.4.2016. године

1. RS 7155568384 - 1.4.2016. г.

1.000,00 динара

4. Павловић Зоран

бр. 2118 од 18.4.2016. године и бр. 2260 од 25.4.2016. године

1. RS 7173836604 - 5.2.2016. г.

2. RS 7104142620 -10.2.2016. г.

3. CS 7121465136- 27.3.2016. г.

4. RS 7163601955- 5.3.2016. г.

5.  CS 7151963685 - 6.4.2016. г.

5.000,00 динара

5. Мартиновић Душка

бр. 2120 од 18.4.2016. и бр. 2278 од 26.4.2016. године

1. CS 7110214192 - 15.4.2016. г.

1.000,00 динара

6.Пантелић Ненад

бр. 2129 од 19.4.2016. године

1. RS 7104330664 - 5.1.2016. г.

2. RS 7145468313 - 30.1.2016. г.

3. RS 7135189332 - 3.2.2016. г.

4. RS 7144773800 - 31.1.2016. г.

5. RS 7145772413 - 30.1.2016. г.

6. RS 7125772410 - 30.1.2016. г.

7. RS7165772412 - 30.1.2016. г.

8. RS 7125771414 - 29.1.2016. г.

9. RS 7185253716 - 25.1.2016. г.

10. RS 7194104039 - 31.1.2016. г.

11. RS 7145648777 - 31.1.2016. г.

12. RS 7163251075 - 7.1.2016. г.

13. RS 7194330693 - 27.3.2016. г.

14. RS 7135844646 - 25.2.2016. г.

15. RS 7105772434 - 25.2.2016. г.

16. RS 7145648796 - 20.3.2016. г.

17. RS 7163251103 - 25.3.2016. г.

18. RS 7141967504 - 27.3.2016. г.

19. RS 7163771410 - 14.3.2016. г.

20. RS 7194482587 - 3.3.2016. г.

21. RS 7154142887 - 19.3.2016. г.

22. RS 7125726907 - 4.1.2016. г.

23. RS 7185772411 - 5.2.2016. г.

24. RS 7143496540 - 14.1.2016. г.

25. RS 7114482831 - 6.1.2016. г.

25.000,00 динара

7. Милојевић Живана

бр. 2188 од 21.4.2016. године

1. RS 7193441885- 12.2.2016. г.

2. RS 7123441959 - 17.2.2016. г.

3. CS 7160214986 - 29.2.2016. г.

4. CS 7111966233 - 16.3.2016. г.

5. RS 7115772117 - 25.3.2016. г.

6. RS 7184142536 - 1.4.2016. г..

6.000,00 динара

 

О б р а з л о ж е њ е

Привремени орган градске општине Младеновац, дана 23.2.2016. године расписао је Конкурс бр. V-00-06-1-61/3/2016 за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда (у даљем тексту: Конкурс). Исти је објављен на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs дана 24.2.2016. године. Наведени Конкурс измењен је Одлуком ПО ГОМ бр. V-00-06-1-77/8/2016 од 15.4.2016. године.

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, образована решењем бр. V-00-06-1-59/9/2016 од 11.2.2016. године, а у складу са одређеним задацима ове Комисије, на својој 4. седници одржаној дана 27.4.2016. године, разматрала је достављене допуне документације/пријава по позивима за допуну документације упућеним учесницима конкурса након 3 седнице ове Комисије од 19.4.2016. године (и то позивима упућеним следећим учесницима конкурса: Јовановић Александру, Петровић Милети, Милојевић Живки, Павловић Зорану и Мартиновић Душки), као и пријаве приспеле на Конкурс, у периоду од 19.4.2016. године  до 26.4.2016. године.

У складу са чланом 5. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године, Комисија је утврдила да пријава: бр. 1588 од 25.3.2016. године Јовановић Александра (која је допуњена дана 19.4.2016. године под бр. 2145), бр. 1621 од 28.3.2016. године Петровић Милете (која је допуњена дана 22.4.2016. године под бр. 2227), бр. 1920 од 7.4.2016. године Милојевић Живке (која је допуњена дана 25.4.2016. године под бр. 2258), бр. 2118 од 18.4.2016. године Павловић Зорана (која је допуњена дана 25.4.2016. године под бр. 2260), бр. 2120 од 18.4.2016. године Мартиновић Душке (која је допуњена дана 26.4.2016. године под бр. 2278), бр. 2129 од 19.4.2016. године Пантелић Ненада и бр. 2188 од 21.4.2016. године Милојевић Живане испуњавају прописане услове за остваривање права на коришћење регреса.

Полазећи од члана 3. Програма, који одређује да је "износ регреса за вештачко осемењавање говеда 1.000,00 динара по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године", а обзиром на документацију достављену у наведеним пријавама, Комисија је предложила да се подстицајна средства - регрес за вештачко осемењавање говеда доделе у следећим износима: Јовановић Александру - у износу од 7.000,00 динара, Петровић Милети - у износу од 3.000,00 динара, Милојевић Живки - у износу од 1.000,00 динара, Павловић Зорану - у износу од 5.000,00 динара, Мартиновић Душки - у износу од 1.000,00 динара, Пантелић Ненаду - у износу од 25.000,00 динара и Милојевић Живани - у износу од 6.000,00 динара.

Комисија је утврдила Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава и исти доставила Привременом органу градске општине Младеновац.

Са изложеног донета је Одлука као у диспозитиву.

Након доношења Одлуке о додели подстицајних средстава, Привремени орган градске општине Младеновац доноси решење којим се уплата одобрених износа горе наведеним учесницима конкурса има извршити на текуће рачуне које су подносиоци навели у пријавама којима су узели учешће на овом конкурсу.


ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-80/11/2016, 9. маја 2016. године

Председник
Владан Глишић