• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 27.4.2016. године до 12.5.2016.) Штампа
24. мај 2016.

Привремени орган градске општине Младеновац, на седници одржаној дана 17. маја 2016. године, на основу чл. 51. и 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), чл. 2. и 3. Одлуке o распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", број 42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", број 44/15), члaна 39. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13), чл. 3. и 12. Одлуке о начину финансирања, пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13-пречишћен текст и 3/16), члана 5. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године и бр. V-00-06-80/1/2016 од 9.5.2016. године, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, образоване решењем бр. V-00-06-1-59/9/2016 од 11.2.2016. године, донео је следећу


О Д Л У К У
о додели подстицајних средстава
- регресирање вештачког осемењавања говеда
по достављеним допунама документације/пријава односно достављеним пријавама
у периоду од 27.4.2016. године до 12.5.2016. године


Подстицајна средства - регрес за извршено вештачко осемењавање говеда, додељују се следећим физичким лицима - носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, а која су поднела пријаву на Конкурс за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда бр. V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године (објављен на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац дана 24.2.2016. године) и измењен Одлуком бр. V-00-06-1-77/8/2016 од 15.4.2016. године:

Физичко лице - Носилац регистрованог пољопривредног газдинства

Пријава/допуна пријаве 

Грла за која је носилац остварио право на регресирање трошкова вештачког осемењавања (ИД број грла) и датум осемењавања 

УКУПНО ОДОБРЕНО:

Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинстава има право на регресирање трошкова вештачког осемењавања крава, по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године, у износу 1.000,00 динара

1. Васић Градимир

бр. 2224 од 22.4.2016. године и бр. 2374 од 5.5.2016. године

1. RS 7155726982 - 29.2.2016. г.

2. RS 7195726975 - 22.4.2016. г.

2.000,00 динара

2. Матејић Зорица

бр. 2257 од 28.3.2016. године и бр. 2458 од 10.5.2016. године

1. CS 7142147632 - 1.4.2016. г.

2. RS 7133771256 - 1.4.2016. г.

2.000,00 динара

3. Глишић Дарко

бр.  2426 од 9.5.2016. године

1. RS 7165645315 - 3.3.2016. г.

2. RS 7114379075 - 8.4.2016. г.

3. RS 7155554080 - 25.4.2016. г.

4. RS 7124448021 - 27.4.2016. г.

4.000,00 динара

4. Здравковић Бранко

бр. 2432 од 9.5.2016. године

1. RS 7134085029 - 28.1.2016. г.

2. RS 7165543147 - 28.1.2016. г.

3. RS 7113836598 - 25.3.2016. г.

4. RS 7185543146 - 29.3.2016. г.

5. RS 7125817144 - 1.3.2016. г.

6. RS 7125726752 - 14.2.2016. г.

6.000,00 динара

5. Живковић Иван

бр. 2499 од 12.5.2016.

1. RS 7124379089 - 12.3.2016. г.

2. RS7155174631 - 14.4.2016. г.

3. CS 7142147750 - 5.5.2016. г.

4. RS 7163683545 - 12.3.2016. г.

4.000,00 динара

6. Јефтић Иван

бр. 2501 од 12.5.2016. године

1.  RS 7154354488 - 5.3.2016. г.

2. RS 7145648678 - 10.5.2016. г.

2.000,00 динара

7. Терзић Саша

бр. 2507 од 12.5.2016. године

1. RS 7164330581 - 8.1.2016. г.

2. RS 7194482813 - 8.1.2016. г.

3. RS 7103633214 - 1.2.2016. г.

4. RS 7115502842 - 1.2.2016. г.

5. RS 7145772366 - 25.3.2016. г.

6. RS 7185705761- 29.3.2016. г.

7. RS 7195772364 - 29.3.2016. г.

8. RS 7165588659 - 29.3.2016. г.

9. RS 7153550230 - 29.4.2016. г.

10. RS 7193441852 - 2.5.2016. г.

10.000,00 динара

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Привремени орган градске општине Младеновац, дана 23.2.2016. године расписао је Конкурс бр. V-00-06-1-61/3/2016 за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда (у даљем тексту: Конкурс). Исти је објављен на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs дана 24.2.2016. године. Наведени Конкурс измењен је Одлуком ПО ГОМ бр. V-00-06-1-77/8/2016 од 15.4.2016. године.

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, образована решењем бр. V-00-06-1-59/9/2016 од 11.2.2016. године, а у складу са одређеним задацима ове Комисије, на својој 5. седници одржаној дана 16.5.2016. године, разматрала је достављене допуне документације/пријава по позивима за допуну документације упућеним учесницима конкурса након 4. седнице ове Комисије од 27.4.2016. године (и то позивима упућеним следећим учесницима конкурса: Васић Градимиру и Матејић Зорици), као и пријаве приспеле на Конкурс, у периоду од 27.4.2016. године  до 12.5.2016. године.

У складу са чланом 5. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године и бр. V-00-06-80/1/2016 од 9.5.2016. године, Комисија је утврдила да пријава: бр. 2224 од 22.4.2016. године Васић Градимира (која је допуњена дана 5.5.2016. године под бр. 2374), бр. 2257 од 28.3.2016. године Матејић Зорице (која је допуњена дана 10.5.2016. године под бр. 2458), бр. 2426 од 9.5.2016. године Глишић Дарка, бр. 2432 од 9.5.2016. године Здравковић Бранка, бр. 2499 од 12.5.2016. године Живковић Ивана, бр. 2501 од 12.5.2016. године Јефтић Ивана и бр. 2507 од 12.5.2016. године Терзић Саше испуњавају прописане услове за остваривање права на коришћење регреса.

Полазећи од члана 3. Програма, који одређује да је "износ регреса за вештачко осемењавање говеда 1.000,00 динара по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године", а обзиром на документацију достављену у наведеним пријавама, Комисија је предложила да се подстицајна средства - регрес за вештачко осемењавање говеда доделе у следећим износима: Васић Градимиру - у износу од 2.000,00 динара, Матејић Зорици - у износу од 2.000,00 динара, Глишић Дарку - у износу од 4.000,00 динара, Здравковић Бранку - у износу од 6.000,00 динара, Живковић Ивану - у износу од 4.000,00 динара, Јефтић Ивану - у износу од 2.000,00 динара и Терзић Саши - у износу од 10.000,00 динара.

Комисија је утврдила Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава и исти доставила Привременом органу градске општине Младеновац.

Са изложеног донета је Одлука као у диспозитиву.

Након доношења Одлуке о додели подстицајних средстава, Привремени орган градске општине Младеновац доноси решење којим се уплата одобрених износа горе наведеним учесницима конкурса има извршити на текуће рачуне које су подносиоци навели у пријавама којима су узели учешће на овом конкурсу.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-82/5/2016, 17. маја 2016. године

Председник
Владан Глишић