• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - канцеларијски материјал Штампа
13. јун 2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г р а д  Б е о г р а д

Градска општина Младеновац

Привремени орган градске општине

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.05.404-18/2016

Дана: 13.6.2016. године

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, објављује:  

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина канцеларијског материјала,

ЈНМВ бр. 1.3/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности добара 

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Куповина канцеларијског материјала

Назив и ознака из општег речника набавке:  -30192000 - канцеларијски материјал,

-30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине. 

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 3.6.2016. године

Разлог за продужење рока: Извршена је измена конкурсне документације

Време и место за подношења понуда (нови рок): Понуде морају бити предате до 17.6.2016. године до 12,00 часова на Писарници градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 у Младеновцу

Време и место отварања понуда: 17.6.2016. године у 12,15 часова у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6