• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив Штампа
14. јун 2016.

 

На основу Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу средстава помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву, за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом број II-00-06-3/785/2015, од 10.06.2015. године, Комисија за избор корисника за реализацију пројекта доделе помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, обезбеђивањем домаћинства са окућницом на територији Градске општине Младеновац, расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА КОЈА ЖИВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ, ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОПРАВКУ И АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ КУЋЕ  

 

1. Помоћ за побољшање услова становања кроз куповину 2 ( две ) сеоске  куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ) може да оствари интерно расељено лице и чланови његовог породичног домаћинства који живе на територији Градске општине Младеновац (у даљем тексту: Општина).

2. По првом Јавном позиву, донета је Одлука о додели помоћи за куповину 2(две) сеоске куће са окућницом, бр. II-00-06-3/785-4/2015. од 17.9.2015. године, у складу са „Уговором о сарадњи“ бр. II-00-06-3/559/2015. од 15.5.2015. године,  

3. Преостала средства обезбеђују се такође у складу са Уговором о сарадњи бр. II-00-06-3/559/2015. од 15.5.2015. године за Помоћ за побољшање услова становања кроз куповину још 2 ( две ) сеоске  куће са окућницом, под следећим условима по породичном домаћинству и то: - максимални износ Помоћи за побољшање услова становања не може прећи износ од  1.130.000.00 динара корисника и то: 950.000,00 дин. за куповину сеоске куће и 180.000,00 дин.  за доделу помоћи намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију куће са окућницом.

3. КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи која се састоји у куповини и донацији куће са окућницом утврђени су Правилника о условима и мерилима, поступку, начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, обезбеђивањем домаћинства са окућницом, на територији Градске општине Младеновац и поступку и начину реализације додељене помоћи.  

4. УСЛОВИ

Подносилац пријаве на Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

- да је подносилац захтева евидентиран као интерно расељено лице;

-да су смештени у колективном центру или неадекватном приватном смештају;

-да не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у

другој држави, а којом могу да реше своје стамбене потребе;

-да нису обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли безбедно да реше своје стамбене потребе;

-да немају приходе, којима би могла да реше своје стамбене потребе;

-да нису корисници другог програма намењеног побољшању услова становања интерно расељених лица и програма безбедног и одрживог повратка;

-да породично домаћинство има радно способне чланове домаћинства; 

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце;
2) има већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју Општине;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства;


 

5. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси у Градској општини Младеновац, подносилац пријаве доставља следеће доказе: 

1) попуњен образац пријаве;
2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);
3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;
4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5) доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:  за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника, а за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;
6) изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују  непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;  не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање и да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање;
7) уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства;
8) уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
9) доказ о приходима:

- уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање онда изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;

- уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

- потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

- чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

10) доказ о школовању - потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;
11) доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо – медицинског значаја, трудноће или другог здравственог стања-извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести; 
12) за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства и решење о разводу брака; самохрани родитељ прилаже и изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу; 
13) доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;
14) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
15) доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
16) оверену изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником, да предметна непокретност није у спору или под теретом, уз навођење рокова за примопредају непокретности ; 
17) доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ - лист непокретности  не старији од 6  месеци; 
18) фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом  

6. ИЗБОР КОРИСНИКА 

Комисија разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује на огласним таблама Градске општине Младеновац.

Проверу навода из поднетих пријава на јавни позив на терену врши Општина и Комесаријат.

Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађену пријаву на јавни позив, Комисија задржава право на поновно разматрање пријаве на исти. 

Пријаве на јавни позив које су неблаговремене, непотпуне и поднете од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

На предлог листе реда првенства подносилац пријаве на јавни позив може уложити приговор Комисији у року од 8 ( осам ) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

Коначна листа реда првенства објављује се на начин и на месту где је био објављен јавни позив. 

На основу коначне листе реда првенства Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања.

На Одлуку Комисије, подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.

Члан 14.

На основу Одлуке Општинског већа, Градска општина Младеновац, продавац и лице коме је Одлуком додељена помоћ за побољшање услова становања,  закључују Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се изабрани корисник обавезати да ће отворити посебан рачун за уплату Помоћи за побољшање услова становања и да ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање домаћинства са окућницом за побољшање услова становања, као и да домаћинство са окућницом неће отуђити најмање пет година.

Изабрани корисник и продавац се обавезују да закључе уговор о купопродаји  домаћинства са окућницом.

Члан 15.

7. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Образац пријаве на јавни позив, се преузима код повереника за избеглице.

Пријаве се, са потребном документацијом, подносе у затвореној коверти са назнаком: „ Комисији за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом“ преко писарнице Градске општине Младеновац или путем поште на адресу:

Градска општина Младеновац

Јанка Катића бр.6

11400 Младеновац

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од 15.6.2016. године до 14.7.2016. године.

У Младеновцу, 13.6.2016. године 

Председник Kомисије Саша Ввићентијевић