• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - Набавка добара Штампа
16. јун 2016.

Наручилац 

Градска општина Младеновац

Адреса 

Ул. Јанка Катића бр. 6 

Место 

11400 Младеновац  

Интернет страница 

www.mladenovac.rs 

Шифра делатности 

8411 

Матични број 

07049234 

ПИБ 

102152909 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Опис предмета јавне набавке:

Набавка добара – куповина опреме за економско оснаживање породичних домаћинстава на територији градске општине Младеновац за Партију 1 - Куповина алата и машина.

Назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1 - 43830000 - електрични алати

Предмет јавне набавке: добра.

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Услови за учествовање у поступку:  

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена". 

Увид и преузимање конкурсне документације:  

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - куповина опреме за економско оснаживање породичних домаћинстава на територији градске општине Младеновац, за Партију 1 - Куповина алата и машина, ЈНМВ бр. 1.6/2016», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 24.6.2016. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за економско оснаживање породичних домаћинстава ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 24.6.2016. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

У Младеновцу,

Број: 03.05.404-23/2016, 16.6.2016. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА