• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда (пријаве од 26.5.2016.до 5.6.2016.године) Штампа
21. јун 2016.

Привремени орган градске општине Младеновац на седници одржаној дана 7. јуна 2016. године, на основу чланова 51. и 86. став 4. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07), чланова 2. и 3. Одлуке o распуштању Скупштине градске општине Младеновац и образовању Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 42/15), члана 29. Пословника Привременог органа градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 44/15), члaна 39. Статута градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), члана 3. и 12. Одлуке о начину финансирања, пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/13 - пречишћен текст и 3/16), члана 5. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године и бр. V-00-06-80/1/2016 од 9.5.2016. године, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, образоване решењем бр. V-00-06-1-59/9/2016 од 11.2.2016. године, донео је следећу


О Д Л У К У
о додели подстицајних средстава
- регресирање вештачког осемењавања говеда
по достављеним допунама документације/пријава односно достављеним пријавама
у периоду од 26.5.2016.године до 5.6.2016. године


Подстицајна средства - регрес за извршено вештачко осемењавање говеда, додељују се следећим физичким лицима - носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, а која су поднела пријаву на Конкурс за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда бр. V-00-06-1-61/3/2016 од 23.2.2016. године (објављен на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац дана 24.2.2016. године) и измењен Одлуком бр. V-00-06-1-77/8/2016 од 15.4.2016. године:

Физичко лице - Носилац регистрованог пољопривредног газдинства

Пријава/допуна пријаве 

Грла за која је носилац остварио право на регресирање трошкова вештачког осемењавања (ИД број грла) и датум осемењавања

УКУПНО ОДОБРЕНО:

Физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинстава има право на регресирање трошкова вештачког осемењавања крава, по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године, у износу 1.000,00 динара

1. Митровић Радослав

бр. 2546 од 16.5.2016. и бр. 2908 од 3.6.2016

1. RS 7115107907 - 7.4.2016.

2. RS 7105253782 - 19.2.2016.

3. RS 7114379209 - 22.4.2016.

3.000,00 динара

2. Глишић Драган

бр. 2548 од 16.5.2016. и бр. 2829 од 31.5.2016.

1. RS 7125522547 - 28.3.2016.

1.000,00 динара

3. Костадиновић Славиша

бр. 2624 од 19.5.2016. и бр. 2892 од 3.6.2016.

1. RS 7184330561 - 12.5.2016.

2. RS 7144773616 - 30.3.2016.

3. RS 7165253878 - 5.4.2016.

4. RS 7175543038 - 24.4.2016.

4.000,00 динара

 

О б р а з л о ж е њ е

Привремени орган градске општине Младеновац, дана 23.2.2016. године расписао је Конкурс бр. V-00-06-1-61/3/2016 за доделу средстава из буџета градске општине Младеновац за регресирање вештачког осемењавања говеда (у даљем тексту: Конкурс). Исти је објављен на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs дана 24.2.2016. године. Наведени Конкурс измењен је Одлуком ПО ГОМ бр. V-00-06-1-77/8/2016 од 15.4.2016. године.

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, образована решењем бр. V-00-06-1-59/9/2016 од 11.2.2016. године, а у складу са одређеним задацима ове Комисије, на својој 7. седници одржаној дана 6.6.2016. године, разматрала је достављене допуне документације/пријава по позивима за допуну документације упућеним учесницима конкурса након 6. седнице ове Комисије од 26.5.2016. године (и то позивима упућеним следећим учесницима конкурса: Митровић Радославу, Глишић Драгану, Костадиновић Славиши и Лукић Славомиру), као и пријаве приспеле на Конкурс, у периоду од 26.5.2016. године  до 5.6.2016. године.

У складу са чланом 5. Програма коришћења средстава намењених развоју пољопривреде бр. V-00-06-1-58/4/2016 од 8.2.2016. године и бр. V-00-06-80/1/2016 од 9.5.2016. године, Комисија је утврдила да пријава: бр. 2546 од 16.5.2016. године Митровић Радослава (која је допуњена дана 3.6.2016. године под бр. 2908), бр. 2548 од 16.5.2016. године Глишић Драгана (која је допуњена дана 31.5.2016. године под бр. 2829) и бр. 2624 од 19.5.2016. године Костадиновић Славише (која је допуњена дана 3.6.2016. године под бројем 2892) испуњавају прописане услове за остваривање права на коришћење регреса.

Остале пријаве које је Комисија разматрала на овој седници нису комплетне, те им је у том смислу Комисија упутила захтев за допуну документације.

Полазећи од члана 3. Програма, који одређује да је "износ регреса за вештачко осемењавање говеда 1.000,00 динара по приплодном грлу, и то само за прво осемењавање у току године", а обзиром на документацију достављену у наведеним пријавама, Комисија је предложила да се подстицајна средства - регрес за вештачко осемењавање говеда доделе у следећим износима: Митровић Радославу - у износу од 3.000,00 динара, Глишић Драгану - у износу од 1.000,00 динара и Костадиновић Славиши - у износу од 4.000,00 динара.

Комисија је утврдила Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава и исти доставила Привременом органу градске општине Младеновац.

Са изложеног донета је Одлука као у диспозитиву.

Након доношења Одлуке о додели подстицајних средстава, Привремени орган градске општине Младеновац доноси решење којим се уплата одобрених износа горе наведеним учесницима конкурса има извршити на текуће рачуне које су подносиоци навели у пријавама којима су узели учешће на овом конкурсу.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број V-00-06-1-87/6/2016, 7.6.2016. године

Председник
Владан Глишић