• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - извођење радова на рехабилитацији спортског терена Штампа
10. мај 2017.

Наручилац: Градска општина Младеновац
Адреса: Јанка Катића бр. 6
Место: 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница: www.mladenovac.rs
Шифра делатности: 8411
Матични број: 07049234
ПИБ: 102152909


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: извођење радова на рехабилитацији спортског терена у насељу 25. Мај.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45212290 - радови на поправци и одржавању спортских објеката.

Предмет јавне набавке је обликован у две партије:

Партија 1 - Набавка извођења радова на санацији постојеће подлоге спортског терена

Партија 2 - Набавка извођења радова на изради гумиране подлоге на претходно санираној подлози спортског терена

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку извођења радова на рехабилитацији спортског терена у насељу 25. Мај, за Партију ________, ЈНМВ бр. 3.1/2017» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 18.5.2017. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку градске општине Младеновац.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 18.5.2017. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

У Младеновцу, дана 10.5.2017. године


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА