• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - превоз ученика Штампа
15. август 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге
превоза ученика на територији градске општине Младеновац,
ОП-ЈН бр. 2.4/2017


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга превоза ученика на територији градске општине Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 6013000000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене

Уговорена вредност: 12.388.860,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 13.627.746,00 динара са обрачунатим ПДВ-oм

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 12.388.860,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 13.627.746,00 динара са обрачунатим ПДВ-oм

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 12.388.860,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 13.627.746,00 динара са обрачунатим ПДВ-oм

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.7.2017. године

Датум закључења уговора: 8.8.2017. године.

Основни подаци о добављачу: СП "Ласта" а.д. Београд, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, матични број: 07019734, ПИБ: 100002006

Период важења уговора: Уговор важи за период трајања школске 2017.-2018. године

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене