• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - излети за пензионере Штампа
01. септембар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-52/2017
Датум: 1.9.2017. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-52/2017 од 29.8.2017. године (у даљем тексту: Комисија), даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности услуге организовања једнодневних излета за пензионере градске општине Младеновац, ЈНМВ бр. 2.10/2017, поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 31.8.2017. године, Комисија даје следеће појашњење:

I Питање заинтересованог понуђача гласи:

"На страни бр. 5 конкурсне документације у поглављу 3.1.6 захтевате :

3.1.6 '' Наручиоцу се мора, на дан путовања, а пре отпочињања путовања, обавезно доставити:
- Записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од 5 (пет) дана;
-Тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана - за возаче који у ангажовани за превоз''
На основу Законом обезбедности саобраћаја на путевима, предвиђена су два контролна прегледа и то:
- редован годишњи преглед
- редован шестомесечни преглед.
Петодневни технички преглед потребан је када су у питању ђачке екскурзије.

Што се тиче документације као што су: саобраћајна, возачка, тахографски улошци и документација везана за извршен техничких прегледуа, у сваком моменту, морају бити у аутобусу и може се службеном лицу само дати на увид, а не и достављати наручиоцу.

Поштујући Закон о саобраћају и Закон о безбедности саобраћаја на путевима и имајући у виду да се Ваша ЈН не односи на ђачке екскурзије, потребно је извршити измену у самој ЈН."

II Одговор Комисије:

1) По питању обавезе понуђача да на дан путовања, а пре отпочињања путовања, обавезно доставе записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од 5 (пет) дана, наручилац даје следеће појашњење:

- С обзиром да наручилац није условио да аутобуси морају бити одређене старости, право је наручиоца да због сигурности путника тражи наведени доказ о исправности аутобуса, а као што сте навели, закон предвиђа наведени услов као обавезан код организовања ђачких екскурзија, али исти не искључује у другим ситуацијама.

2) По питању обавезе понуђача да на дан путовања, а пре отпочињања путовања, обавезно доставе тахографске улошке или исписе дигиталног тахографа за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз, наручилац даје следеће појашњење:

- Понуђачи су дужни да доставе дневне извештаје са картице возача за претходна два дана (штампа се на самом дигиталном тахографу), односно фотокопије тахографских листића за претходна два дана (за аналогни тахограф).