• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - излети за пензионере Штампа
05. септембар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набавке
Број: 03.05.404-52/2017
Дана: 5.9.2017. године

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, објављује:

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
у поступку јавне набавке мале вредности услуге организовања једнодневних излета за пензионере градске општине Младеновац, ЈНМВ бр. 2.10/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуга организовања једнодневних излета за пензионере градске општине Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 - услуге организације путовањ

Датум објављивања Позива за подношење понуда: 30.8.2017. године

Разлог за продужење рока: Извршене су измене и допуне конкурсне документације

Време и место за подношења понуда (нови рок): Понуде морају бити предате до 13.9.2017. године до 9,45 часова на Писарници градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 у Младеновцу

Време и место отварања понуда: 13.9.2017. године у 10,00 часова у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6