Градска општина Младеновац
Обавештење о закљученом уговору - мобилна телефонија Штампа
11. октобар 2017.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуге мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 2.9/2017


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца:  Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Услуга мобилне телефоније

Назив и ознака из општег речника набавке: 64212000 - услуге мобилне телефоније

Уговорена вредност: 600.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

Број примљених понуда: Две

Највиша и најнижа понуђена цена:
Понуђене су јединичне цене према структури цене наручиоца, а процењена вредност набавке је укупна вредност оквирног споразума.  

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 19.9.2017. године.

Датум закључења уговора: 4.10.2017. године.

Основни подаци о добављачу:
Назив понуђача: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д. Београд,
Адреса и место: ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд;
Матични број: 17162543
ПИБ: 100002887
Шифра делатности: 6110

Период важења уговора: Уговор важи од 1.10.2017.-30.6.2018. године

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 11. 10. 2017.