• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта. Штампа
23. октобар 2017.

 

Наручилац

Градска општина Младеновац

Адреса

Јанка Катића бр. 6

Место

11400 Младеновац (Варош)

Интернет страница

www.mladenovac.rs

Шифра делатности

8411

Матични број

07049234

ПИБ

102152909

           

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама  ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

 

            Предмет јавне набавке добара: Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта.

            Назив и ознака из општег речника набавке: 43325000 – опрема за паркове и дечја игралишта.

 

            Опис предмета јавне набавке: Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта.

            Услови за учествовање у поступку:  

 

            Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, као и друге услове одређене конкурсном документацијом.

                       

      Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

            Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

            Увид и преузимање конкурсне документације:

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

            Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

 

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, улица Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, Комисија за јавну набавку, са назнаком: „Понуда за набавку и уградњу мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта,  ЈНМВ бр. 1.6/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” најдаље до 31.10.2017. године  до 12,00 часова.

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.     

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

 

      Отварање понуда:

 

             Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 31.10.2017. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

           

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

     Контакт:

 

           За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

           ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА