• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - Набавка и уградња мобилијара Штампа
24. октобар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Комисија за спровођење поступка јавне набвке

Број: 03.05.404-61/2017

Датум: 24.10.2017. године

            На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-61/2017 од 23.10.2017. године, даје следеће:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

            У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта, ЈНМВ бр. 1.6/2017, а поводом питања заинтересованог понуђача од 24.10.2017. године, Комисија даје следећи одговор:

            Питање заинтересованог понуђача:

            "У једном од захтева наводи се да је потребан стандард о безбедности на дечијим игралиштима. Да ли признајете стручно мишљење Техничког факултета из Чачка иако се оно бави само конструкцијом мобилијара а немају акредитацију за безбедност."

            Одговор:

            Наручилац је конкурсном документацијом одредио да је понуђач дужан да достави стандард  SRPS EN 1176-1:2013 или одговарајући из разлога што овај стандард утврђује опште безбедоносне захтеве и методе испитивања опреме и потребне површине за дечија игралишта, а што је и примарни захтев наручиоца - безбедност и заштита деце као крајних корисника предметне опреме за дечија игралишта.

            Из тог разлога, понуђач је дужан да достави доказе који испуњавају наведени захтев из конкурсне документације, што значи тражени стандар или други стандард који испуњава захтеве траженог стандарда, као и доказе који то потврђују.  

            Како и наводите у питању, стручно мишљење институције која није акредитована да врши проверу безбедности није ни доказ који се тражи.