Градска општина Младеновац
Отворени поступак јавне набавке - Радови Штампа
15. новембар 2017.

 

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: oтворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке: Радови.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45233142 - Радови на поправљању путева

Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају обавезне услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове које је прописао наручилац у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.


Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту portal.ujn.gov.rs, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку извођења радова на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац, ОП-ЈН бр. 3.2/2017 "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 15.12.2017. године до 10,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. У случају да се подноси заједничка понуда, на полеђини морају бити наведени сви учесници заједничке понуде и назначен водећи члан групе понуђача. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.


Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 15.12.2017. године са почетком у 10,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 16. 11. 2017.