Градска општина Младеновац
Јавна набавка мале вредности услуга - услуге израде нацрта плана постављања привремених монтажних и покретних објеката Штампа
16. новембар 2017.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Ул. Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности услуга

Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде нацрта плана постављања привремених монтажних и привремених покретних објеката на територији ГО Младеновац.

Предмет јавне набавке: Услуге.

Предмет набавке је обликован у 2 партије:

Партија 1 - Набавка услуге израде нацрта плана постављања привремених монтажних објеката - киосци, ОРН: 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања;

Партија 2 - Набавка услуге израде нацрта плана постављања тезги и других привремених покретних објеката, ОРН: 71240000 - Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, односно достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова на обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.


Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку услуга израде нацрта плана постављања привремених објеката, ЈНМВ бр. 2.8/2017, за Партију број _____ , "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 24.11.2017. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за безбедност у саобраћају ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 24.11.2017. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 16. 11. 2017.