• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Отворени поступак - електрична енергија Штампа
17. новембар 2017.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке су добра: Куповина електричне енергије за потребе мобилних стамбених јединица.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

Опис предмета јавне набавке:

Набавка добара - куповина електричне енергије са потпуним снабдевањем

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр.3

Начин подношење понуда и рок:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, улица Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, Комисија за јавну набавку, са назнаком: Понуда за јавну набавку добара - куповина електричне енергије за потребе мобилних стамбених јединица, ОП-ЈН бр. 1.12/2017 НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 18.12.2017. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.
    
Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.


Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

У Младеновцу,
Број: 03.05.404-69/2017, 17.11.2017. године

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА