• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о обустави поступка - Набавка и уградња мобилијара Штампа
20. новембар 2017.

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС 124/12, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

OБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка и уградња мобилијара
за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта, ЈНМВ бр. 1.6/2017

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта

Назив и ознака из општег речника набавке: 43325000 - опрема за паркове и дечија игралишта.

Процењена вредност јавне набавке: 533.750 динара без ПДВ-а, односно 640.500 динара са ПДВ-ом.

Број примљених понуда и податке о понуђачима: три.

Подаци о понуђачима:

1. "Маратон ЛДН" д.о.о. Мачванска Митровица, ул. Лале Станковића бр. 20а, ПИБ 100792257, мат.бр. 08205850.

2. "Еуроспорт модерна" д.о.о. Београд, ул. Мали Лесковац бр. 39а, ПИБ 107345285, мат.бр. 20784636.

3. "Ергопродукт" д.о.о. Чачак, Девет Југовића бр. 1/1, ПИБ 107152069, мат.бр. 20764180.


Разлог за обуставу поступка: За предметну набавку није прибављена ниједна прихватљива понуда, чиме нису испуњени услови за доделу уговора у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама.

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак јавне набавке ће бити спроведен када се за то створе законски услови, а у складу са потребама наручиоца