• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - Извођење радова на изворишту "Кокорин" Штампа
05. јун 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Комисија за спровођење поступка јавне набaвке

Број: 03.05.404-33/2018

Датум: 5.6.2018. године

            На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-33/2018 од 17.5.2018. године, даје следеће:

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

            У отвореном поступку јавне набавке радова - Извођење радова на изради (изградњи) истражно-експлоатационог бунара БНВ-3/2 на изворишту "Кокорин" у МЗ Влашка, ОП-ЈН бр. 3.4/2018, а поводом питања заинтересованог понуђача од 4.6.2018. године, Комисија даје следеће одговоре:

  1. Питање заинтересованог понуђача:

            "Да ли је потенцијални понуђач обавезан да изврши обилазак локације или није?"

            Одговор:

            На страни 5. конкурсне документације под бројем 2.6 дефинисано је да заинтересовани понуђач може да обиђе локацију за извођење предметних радова ради обезбеђивања услова за припрему прихватљиве понуде.

            Наручилац није предвидео обилазак локације као обавезан услов за учешће у поступку предметне јавне набавке.

  1. Питање заинтересованог понуђача:

            "Да ли је потребно дати цену за позицију бр.11 у обрасцу структуре цене (пројектантски хидрогеолошки надзор)?"

            Одговор:

            За сваку позицију наведену у обрасцу структуре цене, па самим тим и за позицију 11., потребно је дати понуђену цену која збирно са свим осталим позицијама даје укупну вредност понуде.