• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 Штампа
29. мај 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке добара за потребе избеглих лица на територији
ГО Младеновац за Партију 2 - Набавка пакета грађевинског материјала  
број 2 - Пакет 2, ЈНМВ бр. 1.5/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Добра

Опис предмета набавке: Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица

Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и  припадајући производи.

Уговорена вредност: 116.660,00 дин. без ПДВ-а, односно 139.992,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:  четири

Највиша и најнижа понуђена цена:  
Највиша понуђена цена: 165.735,00 дин. без ПДВ-а, односно 198.882,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом.
Најнижа понуђена цена: 116.660,00 дин. без ПДВ-а, односно 139.992,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 153.785,00 дин. без ПДВ-а, односно 184.542,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом.
Најнижа понуђена цена: 116.660,00 дин. без ПДВ-а, односно 139.992,00 дин. са обрачунатим ПДВ-ом

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.

Основни подаци о добављачу: "Технокомерц" д.о.о. Крушевац,  Јасички пут 51, матични број: 07364628, ПИБ: 100260090

Период важења уговора: 10 дана од дана закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене